Zadania Biura Organizacyjno-Prawnego

 1. opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych na podstawie projektów przygotowanych przez właściwe merytorycznie jednostki organizacyjne, zasięganie opinii prawnej i audytorskiej oraz przedkładanie ich Rektorowi do podpisu
 2. opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych w sprawach zleconych przez kierownictwo Uniwersytetu
 3. prowadzenie rejestru obowiązujących aktów normatywnych wydanych w Uniwersytecie
 4. monitorowanie stanu i potrzeb w zakresie wewnętrznych regulacji prawnych
 5. udzielanie informacji dotyczących treści wewnętrznych aktów normatywnych oraz ich udostępnianie zainteresowanym jednostkom organizacyjnym, a także organizowanie instruktaży, warsztatów i szkoleń w tym zakresie
 6. bieżące informowanie o ukazujących się aktach prawnych powszechnie obowiązujących, a także wyjaśnieniach, interpretacjach i artykułach prasowych
 7. prowadzenie centralnej ewidencji pieczęci służbowych
 8. prowadzenie rejestrów kół naukowych i organizacji studenckich oraz doktoranckich
 9. obsługa procesu windykacyjnego i egzekucyjnego
 10. prowadzenie archiwum zakładowego
 11. prowadzenie kancelarii głównej uczelni
 12. zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej sekretariatu Kanclerza, organizacji związkowych i Zespołu Radców Prawnych.