Dział Edukacji

 • organizacja procesu kształcenia oraz – we współpracy z Dziekanami Wydziałów – analiza i ocena tego procesu, proponowanie zmian, modyfikacji i sugestii w tym zakresie,
 • prowadzenie księgi dyplomów,
 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących kształcenia w Uniwersytecie,
 • analiza kosztów kształcenia na studiach I, II i III stopnia, przygotowanie kalkulacji kosztów kształcenia oraz propozycji wysokości opłat za usługi edukacyjne,
 • opracowywanie – we współpracy z Biurem Zarządzania Dydaktyką – projektów uchwał i zarządzeń regulujących proces rekrutacji na studia I, II i III stopnia oraz studia podyplomowe,
 • opracowywanie – we współpracy z Biurem Zarządzania Dydaktyką – projektu Regulaminu Domów Studenckich oraz projektów zarządzeń dotyczących odpłatności za pobyt w domach studenckich,
 • współpraca z organizacjami studenckimi i doktoranckimi oraz kołami naukowymi,
 • przyjmowanie wniosków o rejestrację organizacji studenckich i doktoranckich oraz studenckich kół naukowych, współpraca w tym zakresie z Działem Radców Prawnych, przedstawicielami studentów, opiekunami z ramienia katedr i samodzielnych zakładów,
 • prowadzenie rejestru organizacji studenckich i studenckich kół naukowych,
 • gromadzenie danych dotyczących liczby studentów, doktorantów, absolwentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, wprowadzanie zagregowanych danych do systemu POL-on,
 • obsługa systemu POL-on/NAWA w zakresie danych uwierzytelniających wzory dyplomów,
 • zamawianie, ewidencjonowanie i wydawanie druków ścisłego zarachowania związanych z kształceniem studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych,
 • przyjmowanie podań, odwołań i wniosków studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia kierowanych do władz rektorskich w związku z procesem kształcenia oraz współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w czasie przygotowania projektu odpowiedzi,
 • obsługa administracyjna Senackiej Komisji ds. Edukacji,
 • współpraca z rzecznikami dyscyplinarnymi dla studentów i doktorantów oraz z komisjami dyscyplinarnymi dla studentów i doktorantów oraz odwoławczymi komisjami dyscyplinarnymi dla studentów i doktorantów w zakresie postępowań dyscyplinarnych studentów i doktorantów,
 • prowadzenie dokumentacji studentów-asystentów stażystów,
 • współpraca z Działem Radców Prawnych w zakresie interpretacji przepisów prawnych dotyczących kształcenia studentów,
 • prowadzenie spraw związanych ze studencką wymianą semestralną w ramach programu Transekonomik pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach a uczelniami ekonomicznymi w Polsce,
 • koordynowanie spraw dotyczących ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, a także stypendiów doktoranckich i projakościowych,
 • obsługa administracyjna odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Stypendialnych oraz Doktoranckiej Komisji Świadczeń Pomocy Materialnej, obsługa administracyjna posiedzeń Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
 • uczestniczenie w spotkaniach dotyczących ustalenia zasad podziału dotacji na działalność socjalną studentów i doktorantów,
 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, a także stypendiów doktoranckich i projakościowych,
 • opracowywanie danych do planu rzeczowo-finansowego w zakresie: a. funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz monitorowanie wykorzystania środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów, b. działalności kół naukowych, organizacji studenckich i doktoranckich, c. wydatkowania środków na zakup druków ścisłego zarachowania związanych z kształceniem studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych,
 • zlecanie tłumaczeń wewnętrznych aktów prawnych, umów i innych dokumentów związanych z tokiem studiów,
 • współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, Senacką Komisją ds. Edukacji, Koordynatorem ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.