Dział Edukacji

 • organizacja procesu kształcenia oraz –we współpracy kierownikami jednostek prowadzących kształcenie w Uniwersytecie - analiza i ocena tego procesu, proponowanie zmian w tym zakresie,
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących kształcenia w Uniwersytecie,
 • przygotowywanie –we współpracy z Biurem Zarządzania Dydaktyką –projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących rekrutacji na studia, do Szkoły Doktorskiej oraz na studia podyplomowe,
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących świadczeń dla studentów i stypendiów dla doktorantów,
 • analiza kosztów kształcenia na studiach I i II stopnia, przygotowywanie kalkulacji kosztów kształcenia oraz propozycji wysokości opłat za usługi edukacyjne,
 • koordynowanie spraw dotyczących ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów i stypendiów dla doktorantów,
 • obsługa administracyjna odwołań od decyzji komisji stypendialnych,
 • obsługa administracyjna posiedzeń odwoławczych komisji stypendialnych,
 • przyjmowanie wniosków, podań i odwołań studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia kierowanych do władz rektorskich w związku z procesem kształcenia, współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie przygotowania projektu odpowiedzi na kierowane pisma,
 • prowadzenie spraw związanych ze studencką wymianą semestralną w ramach programu Transekonomik,
 • współpraca z organizacjami studenckimi i doktorantów, w tym kołami naukowymi,
 • prowadzenie rejestru organizacji studenckich i doktorantów, w tym kół naukowych (w tym przyjmowanie wniosków o rejestrację organizacji),
 • współpraca z rzecznikami dyscyplinarnymi do spraw studentów i doktorantów oraz komisjami dyscyplinarnymi i odwoławczymi komisjami dyscyplinarnymi do spraw studentów i doktorantów w zakresie postępowań dyscyplinarnych studentów i doktorantów,
 • gromadzenie i udostępnianie danych dotyczących liczby studentów, doktorantów, absolwentów oraz uczestników studiów podyplomowych, wprowadzanie zagregowanych danych do systemu POL-on,
 • prowadzenie księgi dyplomów,
 • obsługa systemu POL-on/NAWA w zakresie danych uwierzytelniających wzory dyplomów,
 • zamawianie, ewidencjonowanie i wydawanie druków ścisłego zarachowania związanych z kształceniem studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych,
 • obsługa administracyjna senackiej komisji do spraw edukacji,

 • przygotowywanie danych do planu rzeczowo-finansowego w zakresie:

  • funduszu stypendialnego dla studentów oraz monitorowanie wykorzystania środków przeznaczonych na świadczenia dla studentów,
  • działalności organizacji studenckich i doktorantów, w tym kół naukowych,
  • środków na zakup druków ścisłego zarachowania związanych z kształceniem studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych,

 • zlecanie tłumaczeń wewnętrznych aktów prawnych, umów i innych dokumentów związanych z kształceniem w Uniwersytecie,
 • współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, senacką komisją do spraw edukacji, Koordynatorem ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.