Opłaty za publikacje zagraniczne/ wirtualny udział w konferencji

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej jako jednostka realizująca odpowiada za opłaty za publikacje zagraniczne oraz wirtualny udział w konferencji. 

Przez opłaty za publikacje zagraniczne rozumie się  opłaty, które należy uiścić w zagranicznych ośrodkach i nie są one powiązane z wyjazdem zagranicznym.

 

Jeżeli opłata za publikację jest powiązana z wyjazdem zagranicznym wówczas osoba ubiegająca się o zgodę na zagraniczny wyjazd służbowy winna wypełnić odpowiedni druk wniosku o podróż zagraniczną, na którym zaznacza koszt opłaty- więcej informacji.

 

Ponadto publikacja, za którą ma zostać uregulowana należność, nie może zawierać wyników badań naukowych, prac rozwojowych, know-how- które mogą być przedmiotem komercjalizacji. W takim wypadku pracownik jest zobowiązany do zachowania procedury objętej Regulaminem Zarządzania Prawami Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Ekonomicznych w Katowicach.

 

Koszt opłaty za publikację może zostać rozliczony na Uczelni pod warunkiem uzyskania zgody Prorektora ds. Edukacji i Internacjonalizacji z uwzględnieniem procedury Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 53/15.

 

Osoba ubiegająca się o zgodę na opłatę za publikację zagraniczną winna wypełnić odpowiedni druk wniosku, który wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej co najmniej 14 dni roboczych przed terminem uregulowania opłaty. Jedynie kompletny wniosek  przedkładany jest do decyzji Prorektorowi ds. Edukacji i Internacjonalizacji.

 

W oparciu o aktualne zasady funkcjonowania na terenie Uniwersytetu wizyty interesantów należy ograniczyć do niezbędnego minimum, realizując obsługę w sposób zdalny. W komunikacji wewnątrzuczelnianej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich. 

 

Uwaga:

Nabywanie od zagranicznych kontrahentów usługi publikacji artykułów w czasopismach i materiałach konferencyjnych (bez udziału autora referatu w konferencji) opodatkowane są w Polsce stawką 23% VAT. Uiszczona opłata na rzecz zagranicznego kontrahenta stanowi kwotę netto, do której naliczany jest podatek i odprowadzany do urzędu skarbowego w Polsce.

W celu rozliczenia kosztu publikacji/wirtualnego udziału w konferencji, osoba ubiegająca się o zgodę na opłatę jest zobowiązana do uzyskania od właściwego podmiotu dokumentu potwierdzającego poniesiony wydatek i złożenia go w Biurze Współpracy Międzynarodowej.

 

Wzór pisma o wyrażenie zgody na sfinansowanie opłaty za publikację:

- źródło finansowania: potencjał badawczy

- źródło finansowania: młodzi naukowcy

- źródło finansowania: projekt badawczy

- źródło finansowania: studia podyplomowe