Przejdź do menu Przejdź do treści

Opłaty za publikacje zagraniczne/ wirtualny udział w wydarzeniach międzynarodowych

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej jako jednostka realizująca odpowiada za opłaty za publikacje zagraniczne oraz wirtualny udział w wydarzeniach międzynarodowych.

Przez opłaty za publikacje zagraniczne/ wirtualny udział w wydarzeniach międzynarodowych rozumie się opłaty, które należy uiścić w zagranicznych ośrodkach i nie są one powiązane z wyjazdem zagranicznym.

 

Osoba ubiegająca się o zgodę na opłatę za publikację zagraniczną/ wirtualny udział w wydarzeniu międzynarodowym winna wypełnić druk wniosku, który wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej co najmniej 14 dni roboczych przed terminem uregulowania opłaty.

 

W przypadku opłat grupowych za studentów czy doktorantów dopuszcza się możliwość złożenia wniosku grupowego przez opiekuna merytorycznego grupy, wówczas:

1) we wniosku jako wnioskodawca występuje opiekun merytoryczny grupy, który wpisuje swoje dane oraz liczbę osób, za które ma zostać uregulowana opłata;

2) do wniosku należy dołączyć szczegółową listę osób, za które ma zostać uregulowana należność wraz ze specyfikacją kosztu przypadającego na osobę.

Opiekun merytoryczny grupy jest odpowiedzialny za prawidłowe rozliczenie kosztu.

 

Jeżeli opłata za publikację jest powiązana z wyjazdem zagranicznym wówczas osoba ubiegająca się o zgodę na zagraniczny wyjazd służbowy winna wypełnić odpowiedni druk wniosku o wyjazd zagraniczny, na którym zaznacza koszt opłaty- więcej informacji.

Publikacja, za którą ma zostać uregulowana należność, nie może zawierać wyników badań naukowych, prac rozwojowych, know-how, które mogą być przedmiotem komercjalizacji. W takim wypadku pracownik jest zobowiązany do zachowania procedury objętej Regulaminem Zarządzania Prawami Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

 

Koszt opłaty za publikację/wirtualny udział w wydarzeniu międzynarodowym może zostać rozliczony na Uczelni pod warunkiem uzyskania zgody Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej z uwzględnieniem procedury Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 53/15.

 

Jedynie kompletny wniosek  przedkładany jest do decyzji Prorektorowi ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej.

 

Uwaga:

Nabywanie od zagranicznych kontrahentów usługi publikacji artykułów w czasopismach i materiałach konferencyjnych (bez udziału autora referatu w konferencji) opodatkowane są w Polsce stawką 23% VAT. Uiszczona opłata na rzecz zagranicznego kontrahenta stanowi kwotę netto, do której naliczany jest podatek i odprowadzany do urzędu skarbowego w Polsce.

W celu rozliczenia kosztu publikacji/wirtualnego udziału w konferencji, osoba ubiegająca się o zgodę na opłatę jest zobowiązana do uzyskania od właściwego podmiotu dokumentu potwierdzającego poniesiony wydatek i złożenia go w Biurze Współpracy Międzynarodowej.

 

 

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3