Opłaty za publikacje zagraniczne

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej jako jednostka realizująca odpowiada za opłaty za publikacje zagraniczne.

Przez opłaty za publikacje zagraniczne rozumie się  opłaty, które należy uiścić w zagranicznych ośrodkach i nie są one powiązane z wyjazdem zagranicznym.

 

Jeżeli opłata za publikację jest powiązana z wyjazdem zagranicznym wówczas osoba ubiegająca się o zgodę na zagraniczny wyjazd służbowy winna wypełnić odpowiedni druk wniosku o podróż zagraniczną, na którym zaznacza koszt opłaty- więcej informacji.

 

Ponadto publikacja, za którą ma zostać uregulowana należność, nie może zawierać wyników badań naukowych, prac rozwojowych, know-how- które mogą być przedmiotem komercjalizacji. W takim wypadku pracownik jest zobowiązany do zachowania procedury objętej Regulaminem Zarządzania Prawami Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Ekonomicznych w Katowicach.

 

Koszt opłaty za publikację może zostać rozliczony na Uczelni pod warunkiem uzyskania zgody Prorektora ds. Edukacji i Internacjonalizacji z uwzględnieniem procedury Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 53/15.

 

Osoba ubiegająca się o zgodę na opłatę za publikację zagraniczną winna wypełnić odpowiedni druk wniosku, który wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej co najmniej 14 dni roboczych przed terminem uregulowania opłaty. Jedynie kompletny wniosek  przedkładany jest do decyzji Prorektorowi ds. Edukacji i Internacjonalizacji.

Uwaga:

Nabywanie od zagranicznych kontrahentów usługi publikacji artykułów w czasopismach i materiałach konferencyjnych (bez udziału autora referatu w konferencji) opodatkowane są w Polsce stawką 23% VAT. Uiszczona opłata na rzecz zagranicznego kontrahenta stanowi kwotę netto, do której naliczany jest podatek i odprowadzany do urzędu skarbowego w Polsce.

W celu rozliczenia kosztu publikacji, osoba ubiegająca się o zgodę na opłatę za publikację zagraniczną jest zobowiązana do uzyskania od właściwego podmiotu dokumentu potwierdzającego poniesiony wydatek i złożenia go w Biurze Współpracy Międzynarodowej.

 

Wzór pisma o wyrażenie zgody na sfinansowanie opłaty za publikację:

- źródło finansowania: Młodzi Naukowcy, Potencjał Badawczy

- źródło finansowania: grant