Jak wypełnić TA?

PRZED WYJAZDEM / BEFORE THE MOBILITY

 • Przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych student uzupełnia wspólnie z organizacją przyjmującą dane administracyjne znajdujące się na pierwszej stronie TA oraz część „Before the Mobility”.
 • Program praktyki powinien wskazywać wiedzę, umiejętności (teoretyczne i praktyczne) oraz kompetencje, jakie student/absolwent nabędzie dzięki zrealizowaniu założeń praktyki. Mogą to być np. pogłębiona lub specjalistyczna wiedza, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność komunikowania się, zdolność podejmowania decyzji, umiejętności związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, innowacyjność i kreatywność, umiejętności strategiczno-organizacyjne, znajomość języków obcych, praca zespołowa, przedsiębiorczość, umiejętność przystosowania się, itd.
  Plan monitorowania postępów praktyki powinien wskazywać, w jaki sposób i kiedy postępy te będą sprawdzane.
  Powinno zostać ustalone, na jakiej podstawie będą oceniane efekty praktyki, w tym jakie czynniki/kryteria będą zastosowane do oceny.
 • W zależności od tego, czy praktyka jest obowiązkowym elementem studiów (niezbędnym do ich ukończenia), praktyką dodatkową, czy też absolwencką, student uzupełnia odpowiedni punkt w tabeli B (1, 2 lub 3). W każdym przypadku student otrzyma Europass-Mobilność.
 • Uzupełnione TA (w wersji możliwej do edytowania, bez podpisów) należy przesłać mailem na adres: erasmus@ue.katowice.pl do weryfikacji. Po uzyskaniu akceptacji  BWM, student uzupełnia podpisy/pieczątki wszystkich stron*, a następnie przesyła do BWM dobrej jakości skan dokumentu*.
  Student jest zobowiązany do dostarczenia podpisanego przez wszystkie strony TA na minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem mobilności

UWAGA 1: Dokument należy wypełniać komputerowo. Niedopuszczalne jest odręczne uzupełnianie dokumentu.

UWAGA 2: W TA powinny zostać podane dane organizacji przyjmującej, nie pośredniczącej; TA podpisuje przedstawiciel organizacji przyjmującej, nie pośredniczącej.

 

W TRAKCIE WYJAZDU / DURING THE MOBILITY

 • Jeśli w trakcie pobytu na praktyce zajdą istotne zmiany w stosunku do ustalonego wcześniej programu praktyki (np. zmiana długości pobytu, zakresu praktyki, zmiana osoby odpowiedzialnej itp.), student/absolwent wraz z organizacją przyjmującą wypełnia część „During the Mobility” i wysyła dokument mailem do BWM do weryfikacji (w wersji możliwej do edytowania, bez podpisów).
 • Po akceptacji zmian przez BWM student/absolwent uzupełnia podpisy/pieczątki wszystkich stron*, a następnie przesyła dobrej jakości skan dokumentu na adres: erasmus@ue.katowice.pl.

 

*W przypadku praktyk studenckich, ze strony uczelni dokument jest podpisywany przez właściwego prodziekana, w przypadku praktyk absolwenckich - przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.