Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Dofinansowanie z projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest przeznaczone dla:

  1. studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd w programie Erasmus+ i  posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w UEK w momencie składania wniosku o wyjazd,

  2. studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd w programie Erasmus+. 

UWAGA: Absolwenci nie mogą korzystać z tej formy dofinansowania mobilności.

Wyjazdy studentów uprawnionych do otrzymania stypendium socjalnego oraz studentów niepełnosprawnych finansowanych z budżetu PO WER realizowane są na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+. 

Dofinansowanie z programu PO WER wypłacane jest w całości w walucie PLN.

W ramach projektu każdy uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.

Wysokość dofinansowania w roku akademickim 2017/2018:

1. Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę

  Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w PLN
Grupa 1 - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
3.015 PLN
Grupa 2 - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
2.799 PLN
Grupa 3 - Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
2.369 PLN

2. Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę

Kraje należące do danej grupy
Miesięczna stawka
stypendium w PLN
studia
Miesięczna stawka
stypendium w PLN
praktyka
Grupa 1
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
2.153 PLN2.584 PLN
Grupa 2
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
1.938 PLN2.369 PLN
Grupa 3
Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
1.507 PLN1.938 PLN

Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej

Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej, wynikające z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania. Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.


Więcej informacji:

 
Dokumenty do pobrania:

 

Kontakt:

Joanna Kabzińska
Dział Programów Międzynarodowych
Biuro Współpracy Międzynarodowej
budynek N, p. 329
tel. 32 257 7122
e-mail: joanna.kabzinska@ue.katowice.pl