Wyniki w nauce

W przypadku dwóch kandydatów ubiegających się jednocześnie o to samo miejsce w uczelni zagranicznej kryterium rozstrzygającym będzie średnia ocen ze studiów. W przypadku studentów (ubiegających się jednocześnie o to samo miejsce) z identyczną średnią ocen, pierwszeństwo w kwalifikacji będzie miała osoba, która dotychczas nie uczestniczyła w programie Erasmus-studia.

Przystępując do rekrutacji, student musi mieć zamknięte wszystkie poprzedzające ją sesje zaliczeniowe i egzaminacyjne, włącznie z sesją zimową 2016/17.

Warunkiem przyznania stypendium, bez względu na średnią ocen, będzie również pozytywna opinia Działu Programów Międzynarodowych (DPM) i władz dziekańskich.  

Wnioski o przyznanie stypendium studenci mogą składać bez względu na średnią ocen, natomiast do kwalifikacji zostaną dopuszczone osoby z minimalną średnią 3,0.

We wniosku student nie wpisuje samodzielnie średniej. Obliczą ją pracownicy dziekanatów zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu Studiów i przekażą bezpośrednio do DPM. Średnia będzie liczona ze wszystkich zamkniętych semestrów z bieżącego stopnia studiów.