Zasady zaliczania studiów i praktyk zagranicznych

Zasady zaliczania okresów studiów i praktyk realizowanych w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych oraz na podstawie umów bilateralnych

Student zakwalifikowany do wyjazdu na studia lub praktyki zagraniczne w ramach programów koordynowanych przez uczelnię  jest zobowiązany przed wyjazdem uzgodnić z właściwym dziekanem program studiów lub praktyk realizowany za granicą oraz szczegółowe zasady, tryb i terminy zaliczeń.

Podstawowym dokumentem jest podpisane przez uczelnię, studenta oraz instytucję przyjmującą Porozumienie o programie zajęć (LA - Learning Agreement) w przypadku wyjazdu na studia oraz Porozumienie o programie praktyk (TA - Training Agreement) w przypadku wyjazdu na praktykę. Władze poszczególnych wydziałów mogą zdecydować o wprowadzeniu dodatkowych dokumentów i druków.

Studenta odbywającego część studiów lub praktyki za granicą obowiązuje dwusemestralny okres rozliczeniowy. W przypadkach uzasadnionych programem studiów lub praktyk zagranicznych dziekan może wyznaczyć inny okres rozliczeniowy.

Dziekan dokonuje zaliczenia semestru lub roku na podstawie dokumentacji wystawionej przez uczelnię lub firmę zagraniczną, zgodnie z następującymi zasadami:
• Okres studiów odbytych w uczelni partnerskiej uznaje się pod warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego z dziekanem programu studiów.
• Zaliczenie semestru wymaga uzyskania 30 punktów ECTS w systemie akumulacji punktów.
• Jeżeli student w danym semestrze uzyska większą liczbę punktów ECTS, to będą one zaliczane na poczet kolejnego semestru.
• W przypadku uzyskania przez studenta mniejszej liczby punktów ECTS, zaliczenie semestru następuje po uzupełnieniu brakujących punktów w terminie wyznaczonym przez dziekana.
• Dziekan ustala tryb i termin zaliczenia oraz egzaminów z przedmiotów obligatoryjnych w programie studiów, które przewidziane są w semestrze lub roku, w czasie którego student przebywał za granicą.
• Przedmiot obligatoryjny w programie studiów może być zaliczony przez dziekana na podstawie zrealizowania adekwatnego przedmiotu za granicą, po przedstawieniu przez studenta sylabusa oraz wykazu efektów kształcenia.
• Oceny uzyskane w uczelni zagranicznej transponowane są na odpowiednie oceny wg. obowiązującej skali ocen, zgodnie z dostępnymi przelicznikami.
• Praktyka zagraniczna może zostać zaliczona jako przedmiot(y) do wyboru i/lub jako praktyka obowiązkowa, po przedstawieniu przez studenta zaświadczenia o zrealizowaniu programu praktyki wraz z wykazem zdobytej wiedzy i umiejętności.