Erasmus+ wyjazdy do krajów programu

1. Z dofinansowania programu ERASMUS+ mogą korzystać pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni oraz administracyjni zatrudnieni w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

2. W przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych dofinansowanie programu Erasmus+ jest przyznawane na wyjazdy w celach dydaktycznych, a w przypadku pracowników administracyjnych - w celach szkoleniowych.

3. Minimalna długość pobytu w instytucji przyjmującej wynosi 2 dni (z wyłączeniem dni przeznaczonych na podróż).

4. Pracownik wyjeżdżający w celach dydaktycznych jest zobowiązany do przeprowadzenia min. 8 godzin dydaktycznych.

5. Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie 2 wyjazdów w roku akademickim 2017/18.

6. Wyjazdy w celach dydaktycznych mogą być realizowane do uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zawarł umowy bilateralne na rok 2017/18. Wyjazd do innej uczelni wymaga dodatkowych uzgodnień w zakresie możliwości nawiązania współpracy. 

7. Dofinansowanie jest przyznawane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków.

8. Zgłoszenie pracownika powinno zawierać:
a) wniosek o wyjazd zagraniczny (pobierz)
b) wniosek o dofinansowanie wyjazdu z programu ERASMUS+ (pobierz)
c) potwierdzenie przyjęcia przez instytucję partnerską w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (dydaktycy) lub udziału w zajęciach szkoleniowych (administracja) z planowanym terminem pobytu
d) w przypadku wyjazdów szkoleniowych: konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia
e) Mobility Agreement dla pracowników dydaktycznych (pobierz) lub Mobility Agreement dla pracowników administracyjnych (pobierz) zaakceptowany przez instytucję partnerską

Indywidualny Program Nauczania lub Szkolenia powinien spełniać podstawowe kryteria jakościowe, tj. obowiązkowo zawierać wszystkie wymagane dane, jasno określone zakładane cele nauczania lub szkolenia, opis planowanych zajęć, sprecyzowane oczekiwania dot. spodziewanych rezultatów wyjazdu i/lub wartość dodaną, którą pobyt w uczelni partnerskiej przyniesie pracownikowi, uczelni wysyłającej i uczelni przyjmującej.

9. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Programów Międzynarodowych (p. 262N) nie później niż 14 dni roboczych przed planowanym wyjazdem.

10. Dokumenty niezbędne do rozliczenia dofinansowania z programu ERASMUS+:
a) ankieta stypendysty - do wypełnienia w systemie on-line (on-line EU survey).
b) potwierdzenie pobytu i realizacji zajęć dydaktycznych (pobierz) / odbycia szkolenia (pobierz) wystawione przez instytucję zagraniczną
c) dokumenty potwierdzające odbycie podróży w uprawnionym terminie, jeżeli Uczestnik wnioskował o przyznanie dodatkowego wsparcia indywidualnego na dni podróży.

Dokumentami potwierdzającymi odbycie podróży są: karty pokładowe w przypadku podróży lotniczej, bilety w przypadku podróży pociągiem lub autobusem, oświadczenie Uczestnika (pobierz) w przypadku podróży samochodem niebędącym własnością pracodawcy.

11. Dokumenty do rozliczenia dofinansowania z programu ERASMUS+ należy złożyć w Dziale Programów Międzynarodowych w terminie 7 dni (ankieta) i 14 dni (pozostałe dokumenty) od zakończenia pobytu w instytucji przyjmującej.

12. Ewentualnej refundacji kosztów podróży ze środków budżetowych dokonuje Dział Mobilności Międzynarodowej na podstawie stosownych dokumentów finansowych, zgodnie z procedurą obowiązującą dla kierowania za granicę.