Informacje ogólne

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach mogą odbywać wyjazdy w celach dydaktycznych z dofinansowaniem z programu Erasmus+ do uczelni zagranicznych, z którymi UE zawarł umowy bilateralne w ramach programu Erasmus+.

 Lista uczelni partnerskich

Wyjazd do innej uczelni wymaga dodatkowych uzgodnień w zakresie możliwości nawiązania współpracy. Nową umowę można podpisać za pośrednictwem Biura Współpracy Międzynarodowej. 

Pracownik wyjeżdżający w celach dydaktycznych jest zobowiązany do przeprowadzenia min. 8 godzin dydaktycznych. 

Oferta wyjazdów dostępna jest w zakładce Aktualności na stronie naszego biura oraz na stronie iMotion Erasmus Staff Training

Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie trzech wyjazdów w roku akademickim.