Warunki formalne przed wyjazdem

Zgłoszenie pracownika powinno zawierać:

a) wniosek o wyjazd zagraniczny

b) wniosek o dofinansowanie wyjazdu z programu Erasmus+

c) potwierdzenie przyjęcia pracownika przez instytucję partnerską w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych z planowanym
    terminem pobytu

d) Mobility Agreement dla pracowników dydaktycznych zaakceptowany przez instytucję partnerską

e) wzór rachunku bankowego


Mobility Agreement powinien spełniać podstawowe kryteria jakościowe, tj. obowiązkowo zawierać wszystkie wymagane dane, jasno określone zakładane cele nauczania, opis planowanych zajęć, sprecyzowane oczekiwania dot. spodziewanych rezultatów wyjazdu i/lub wartość dodaną, którą pobyt w uczelni partnerskiej przyniesie pracownikowi, uczelni wysyłającej
i uczelni przyjmującej.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Programów Międzynarodowych nie później niż 14 dni roboczych przed planowanym wyjazdem.