Aktualności

Rekrutacja do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego prowadzi kolejną rekrutację słuchaczy kursu stacjonarnego.


Wymagania formalne

O przyjęcie do KSAP mogą ubiegać się osoby, które:

 • nie ukończyły 32 lat;
 • legitymują się wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym;
 • znają język angielski, francuski lub niemiecki;
 • spełniają wymagania umożliwiające przyszłe zatrudnienie w administracji publicznej tj:

  • są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1345),
  • korzystają z pełni praw publicznych,
  • cieszą się nieposzlakowaną opinią,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • ich stan zdrowia pozwala na kształcenie i zatrudnienie w administracji publicznej.

Oczekiwania

Przyszłych słuchaczy poszukujemy przede wszystkim wśród osób, które posiadają określone cechy charakterologiczne, osobowościowe oraz postawy, w szczególności:

 • rozumieją pojęcie służby publicznej i są gotowe poświęcić się służbie na rzecz państwa,
 • nie obawiają się trudnej i odpowiedzialnej pracy w administracji publicznej,
 • posiadają szeroką wiedzę ogólną,
 • dążą do ciągłego samorozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • są kreatywne, komunikatywne i zdolne do współdziałania w zespole,
 • charakteryzują się wysoką kulturą osobistą,
 • posiadają predyspozycje przywódcze.

Posiadanie takich cech, pozwoli na koniec kształcenia spełnić wymagania składające się na tzw. profil absolwenta, zdefiniowany z uwzględnieniem potrzeb służby publicznej.

Mile widziane

 • doświadczenie zawodowe,
 • doświadczenie w aktywności społecznej.

Pamiętaj!

 

Więcej informacji: 

http://ksap.gov.pl/ksap/dla-kandydatow/rekrutacja