Do zadań Biura Współpracy z Gospodarką i Otoczeniem i Absolwentami należy:

 • programowanie, organizacja i udział w różnych formach współdziałania Uniwersytetu z jednostkami otoczenia biznesowego i instytucjonalnego,
 • opracowywanie projektów ramowych umów, porozumień i listów intencyjnych dotyczących współpracy jednostek Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych (w szczególności Wydziałów) z jednostkami biznesu i przedsiębiorczości, organizacji non-profit oraz administracji publicznej,
 • prowadzenie ewidencji i monitorowanie realizacji podpisanych umów ramowych, porozumieńi listów intencyjnych,
 • organizacja i koordynowanie w Uniwersytecie procesu nawiązywania współpracy Uczelni z otoczeniem, w wybranych zakresach działalności,
 • organizowanie we współpracy z pozostałymi jednostkami Uniwersytetu cyklów wykładów oraz spotkań z przedstawicielami biznesu, praktyki gospodarczej oraz administracji publicznej,
 • monitorowanie otoczenia gospodarczego Uniwersytetu, ze szczególny uwzględnieniem działalności absolwentów Uniwersytetu i ocena możliwości nawiązania współpracy,
 • obsługa administracyjna Komisji ds. Oceny Ryzyka Realizacji Projektów,
 • współpraca ze Stowarzyszeniem „Klub Przyjaciół Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” i Stowarzyszeniem Absolwentów „COLLEGIUM” w zakresie rozwoju form współpracy Uniwersytetu z otoczeniem gospodarczym i jednostkami sektora finansów publicznych,
 • obsługa administracyjno-techniczna krajowych praktyk studenckich i staży,
 • prowadzenie monitoringu karier absolwentów Uniwersytetu,
 • tworzenie trwałych form współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie realizacji krajowych praktyk i staży,
 • organizowanie i koordynowanie szkoleń, warsztatów i treningów z zakresu aktywizacji zawodowej, przedsiębiorczości oraz szkleń branżowych podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • aktywizacja społeczności akademickiej Uniwersytetu oraz regionu do podejmowania działalności gospodarczej,
 • inspirowanie współpracy środowiska naukowego Uniwersytetu i gospodarczego regionu,
 • wspieranie badań i transferu wiedzy we współpracy z CBITW,
 • współpraca z organizacjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości.