Rekrutacja na studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych adresowana jest do absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich oraz magisterskich wszystkich kierunków szkół wyższych.

Studia na UE Katowice pozwalają podnieść kwalifikacje oraz zdobyć nowe umiejętności między innymi: inżynierom, informatykom, biznesmenom, kadrze zarządzającej organizacjami prywatnymi i publicznymi, finansistom, psychologom, a także młodym absolwentom.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w kształceniu słuchaczy na studiach podyplomowych. Wysoki poziom kształcenia zapewnia starannie dobrana, posiadająca bogate doświadczenia kadra ponad 250 wykładowców i trenerów, na którą składają się pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz innych uczelni wyższych, specjaliści-praktycy w wielu różnych dziedzinach życia gospodarczego, eksperci krajowi i zagraniczni.

Mając na uwadze potrzeby naszych słuchaczy oferujemy korzystne formy opłat:

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Studia podyplomowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zostały wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Pracownicy MŚP mogą uzyskać dofinansowanie na realizację usług rozwojowych świadczonych przez podmioty wpisane do tej Bazy.

Więcej informacji u Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania.

Informacje dotyczące rekrutacji

Podstawą kwalifikacji kandydatów jest rejestracja elektroniczna i złożenie w Biurze Rekrutacji na studia podyplomowe (adres poniżej) wymaganej kompletnej dokumentacji: 

  • kwestionariusz (wydruk formularza na podstawie elektronicznej rejestracji) 
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopia dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnione podmioty (dyplom powinien być podpisany!)
  • podanie o udzielenie zniżki w opłacie czesnego oraz Karta Absolwenta wraz z dokumentem poświadczającymi prawo do zniżki

UWAGA - Istnieje możliwość przesłania dokumentacji rekrutacyjnej listem poleconym na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Rekrutacja na studia podyplomowe
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice 

Biuro Rekrutacji KONTAKT

Dodatkowe informacje

  1. Rejestracja elektroniczna będzie aktywna do momentu wyczerpania miejsc.
  2. Przy zapisie nie jest pobierane wpisowe!
  3. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani mailem po jej zamknięciu.