Zmiany w systemie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością dostosowania systemu wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do konkurencyjnych wymogów rynkowych, działając zgodnie z rekomendacjami sformułowanymi przez firmę zewnętrzną realizującą usługi doradcze z zakresu HR dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w okresie czerwiec-wrzesień 2019 r., w ramach których dokonano analizy poziomu wynagrodzeń zasadniczych w naszej Uczelni z wynagrodzeniami w województwie śląskim, podjęto decyzję o włączeniu z dniem 01 stycznia 2020 r. premii miesięcznej (wypłacanej dotychczas, jako stały składnik wynagrodzenia za pracę) do wynagrodzenia zasadniczego.

Powyższe działanie przełoży się na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku za staż pracy w wysokości co najmniej rekompensującej wysokość naliczanej dotychczas pracownikowi premii, a pierwsza wypłata wynagrodzenia ustalonego według nowych warunków płacowych nastąpi po przyjęciu przez pracowników zmian warunków obowiązujących umów o pracę.

Dokonując zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego poszczególnym pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi uwzględniono również obowiązek dostosowania jego wysokości do obowiązującego od 01 stycznia 2020 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącego 2.600 zł (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778), z zachowaniem zasady wynikającej z art. 6 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. z późn. zm.)

Likwidacja premii miesięcznej nie oznacza rezygnacji z wykorzystania premii, jako motywacyjnego składnika wynagrodzenia, czy też formy wynagrodzenia za wykonanie zadań dodatkowych (w tym także za wykonywanie zadań za nieobecnego współpracownika). Szczegółowe zasady przyznawania premii specjalnej (zadaniowej), do czasu przyjęcia Regulaminu wynagradzania, określa regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Wyżej opisane zmiany zostały uzgodnione ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.