Procedura postępowania w trakcie realizacji projektów

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie do zadań Kierownika Projektu należy:

  • wnioskowanie o powołanie zespołu projektowego,
  • nadzór nad zgodnością wydatków z budżetem projektu oraz umową o dofinansowanie,

Kierownik ponosi odpowiedzialność za:

  • poprawność wykonania projektu pod względem organizacyjnym, finansowym i merytorycznym,
  • realizację projektu zgodnego z wytycznymi , przepisami powszechnie obowiązującymi, aktami prawa wewnętrznego oraz umową konsorcjum
  • terminową realizację zadań zgodnie z harmonogramem oraz wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków,
  • sporządzanie sprawozdań, harmonogramów i innych dokumentów związanych z realizacją projektu,
  • archiwizację dokumentacji zgodną z Instrukcją Archiwalną,