Skład Komisji

zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 6/19 z dnia 21 stycznia 2019 r. zarządzenie zmieniające nr 13/19 z dnia 18 lutego 2019 r.

 

 1. dr hab. Robert Wolny, prof. UE - przewodniczący
 2. Kanclerz dr inż. Robert Życiński - zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE - członek
 4. dr hab. Artur Świerczek, prof. UE - członek
 5. Agata Furlepa-Głuchowska - członek
 6. Katarzyna Haśnik - członek
 7. Małgorzata Majeranowska - członek
 8. Kinga Okrzesik-Faruga - członek
 9. Ewa Strojniak - członek

 

Dla skutecznego działania Komisji wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Komisji przy obligatoryjnej obecności Przewodniczącego lub Zastępcy. Komisja dokonuje oceny ryzyka złożonych wniosków w drodze głosowania,  bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

Sekretariat Komisji jest prowadzony przez pracowników Biura Zarządzania Projektami w budynku "N" ul. Adamskiego 7, piętro II, pokój 217-218, bądź mailowo na adres:

 • izabela.doroz@ue.katowice.pl
 • ewa.strojniak@ue.katowice.pl