Skład Komisji

zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 6/19 z dnia 21 stycznia 2019 r. zarządzenie zmieniające nr 13/19 z dnia 18 lutego 2019 r.

 

  1. dr hab. Robert Wolny, prof. UE - przewodniczący
  2. Kanclerz dr inż. Robert Życiński - zastępca przewodniczącego
  3. dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE - członek
  4. dr hab. Artur Świerczek, prof. UE - członek
  5. Agata Furlepa-Głuchowska - członek
  6. Katarzyna Haśnik - członek
  7. Małgorzata Majeranowska - członek
  8. Kinga Okrzesik-Faruga - członek
  9. Ewa Strojniak - członek

 

Dla skutecznego działania Komisji wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Komisji przy obligatoryjnej obecności Przewodniczącego lub Zastępcy. Komisja dokonuje oceny ryzyka złożonych wniosków w drodze głosowania,  bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

Sekretariat Komisji jest prowadzony przez pracowników Biura Zarządzania Projektami w budynku "N" ul. Adamskiego 7, piętro II, pokój 217-218.