Zadania Biura Zarządzania Projektami

Do zadań Biura Zarządzania Projektami należy:

  1. udział i doradztwo w sprawach przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów,
  2. opiniowanie wniosków projektowych,
  3. koordynacja zarządzania projektami w Uniwersytecie,
  4. obsługa systemu ewidencyjnego projektów (tworzenie bazy danych projektów ukończonych i w realizacji, monitorowanie realizacji projektów, rejestracja, sprawozdawczość i archiwizowanie dokumentacji projektów),
  5. doradztwo w zakresie rozliczania projektów,
  6. obsługa organizacyjna Komisji ds. Oceny Ryzyka Realizacji Projektów,
  7. sporządzanie sprawozdań, raportów informacji dotyczących planowanych, realizowanych i zakończonych projektów,
  8. opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących wnioskowania, realizacji, rozliczania projektów,
  9. wypracowanie dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów.