Metody

CBiTW realizując projekty badawcze wykorzystuje następujące metody badawcze:

  • wywiad – bezpośredni (osobisty), pogłębiony, zogniskowany (tzw. focus group), telefoniczny
  • obserwacja – jawna, ukryta, uczestnicząca i nieuczestnicząca
  • ankieta – pocztowa, audytoryjna, online
  • metody projekcyjne – testy akceptacji produktu, testy akceptacji ceny
  • metody heurystyczne – burza mózgów, metoda ocen ekspertów