Informacje o Nas

Centrum Badań i Transferu Wiedzy - CBiTW (do 25.03.2015 Centrum Badań i Ekspertyz ) rozpoczęło swoją działalność w 1995 roku i funkcjonuje jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Założycielką oraz wieloletnim Dyrektorem Centrum Badań i Ekspertyz była prof. dr hab. Zofia Kędzior.

Misją CBiTW jest integracja środowiska naukowo-badawczego w procesie świadczenia profesjonalnych usług badawczych, konsultacyjnych i edukacyjnych.

Zadania, dla których powołano CBiTW to:

  1. pozyskiwanie i realizacja projektów naukowo-badawczych i eksperckich dla praktyki gospodarczej,
  2. realizacja projektów naukowo-badawczych na potrzeby działalności statutowej/grantowej innych uczelni wyższych w kraju,
  3. realizacja projektów naukowo-badawczych dla jednostek organizacyjnych, pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
  4. organizowanie i integracja zespołów badawczych realizujących projekty naukowo-badawcze i eksperckie,
  5. promowanie środowiska naukowego i badawczego Uniwersytetu Ekonomicznego Katowice oraz osiągnięć badawczych jej pracowników,
  6. prowadzenie praktyki dla studentów i staży dla pracowników naukowych,
  7. gromadzenie i przetwarzanie informacji na potrzeby sporządzania raportów, diagnoz i ekspertyz dotyczących funkcjonowania podmiotów rynkowych oraz aktualnych problemów ekonomicznych,
  8. tworzenie trwałych form współpracy pomiędzy nauką a praktyką.

CBiTW jest zarejestrowane w „Central Consultancy Register PHARE/TACIS” w Brukseli. No POL-20548.

Dyrektor CBiTW dr hab. Robert Wolny należy do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.