Informacje o Nas

Centrum Badań i Rozwoju - CBiR (do 25.03.2015 Centrum Badań i Ekspertyz ) rozpoczęło swoją działalność w 1995 roku i funkcjonuje jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Założycielką oraz wieloletnim Dyrektorem Centrum Badań i Ekspertyz była prof. dr hab. Zofia Kędzior.

Misją CBiR jest integracja środowiska naukowo-badawczego w procesie świadczenia profesjonalnych usług badawczych, konsultacyjnych i edukacyjnych.

Zadania, dla których powołano CBiR to:

 • pozyskiwanie i realizacja projektów naukowo-badawczych, eksperckich i konsultingowych w ramach współpracy z praktyką gospodarczą;
 • realizacja projektów naukowo-badawczych dla jednostek organizacyjnych, pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu;
 • organizowanie i integracja zespołów realizujących projekty naukowo-badawcze, eksperckie i konsultingowe;
 • tworzenie trwałych form współpracy pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą;
 • gromadzenie i przetwarzanie informacji na potrzeby sporządzania raportów, diagnoz
  i ekspertyz dotyczących funkcjonowania podmiotów rynkowych oraz aktualnych problemów ekonomicznych;
 • prowadzenie studiów podyplomowych, szkoleń i innej działalności dydaktycznej;
 • promowanie środowiska naukowo-badawczego Uniwersytetu oraz osiągnięć badawczych jego pracowników;
 • prowadzenie praktyk dla studentów i staży dla nauczycieli akademickich;
 • opracowywanie projektów umów ramowych, porozumień i listów intencyjnych dotyczących współpracy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych z jednostkami biznesu i przedsiębiorczości, administracji publicznej oraz organizacjami non-profit;
 • zarządzanie prawami własności intelektualnej do rezultatów oraz know-how w zakresie określonym w Regulaminie zarządzania prawami własności intelektualnej w Uniwersytecie Ekonomicznym;
 • inne działania wynikające z potrzeb zgłaszanych przez osoby prawne, fizyczne i inne podmioty oraz na zlecenie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu związane z działalnością Centrum.

W skład Centrum Badań i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wchodzi Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń oraz Dział Badań, Ekspertyz i Konsultingu.

CBiTW jest zarejestrowane w „Central Consultancy Register PHARE/TACIS” w Brukseli. No POL-20548.

Dyrektor CBiTW dr hab. Robert Wolny należy do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.