System Obsługi Wsparcia (SOW) finansowany ze środków PFRON


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dąży do
tworzenia warunków ułatwiających Osobom Niepełnosprawnym pełne
uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym poprzez dynamiczne
reagowanie na pojawiające się potrzeby społeczne - efektywnie
realizuje swoje podstawowe działania oraz inicjuje innowacyjne na
skalę polską i europejską projekty nakierowane na rozwiązywanie
problemów Osób z Niepełnosprawnościami.

Sposobem na zmniejszenie barier w dostępie do wsparcia integracji
zawodowej i społecznej oraz usprawnienie realizacji zadań na rzecz
osób niepełnosprawnych przez JST, jest wdrażanie rozwiązań
informatycznych, które będą ułatwiać Osobom Niepełnosprawnym i
podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON.

Fundusz stworzył nowoczesne narzędzie
informatyczne, które wspiera realizację zadań wynikających z Ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.