Wszyscy studenci/doktoranci posiadający aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą ubiegać się o przyznanie asystenta studenta/doktoranta niepełnosprawnego.

 

Do zadań asystenta należy m.in:
- pomoc w przemieszczaniu się między budynkami Uniwersytetu,
- sporządzanie notatek z zajęć dydaktycznych,
- wspieranie studenta/doktoranta w załatwieniu wszelkich formalności związanych z procesem kształcenia - w dziekanatach oraz innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu, w tym pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych.

 

Decyzję o przyznaniu asystenta podejmuje Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

W pierwszej kolejności wniosek (wraz z kserokopią orzeczenia) należy złożyć do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych (Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - pokój 107A), który po zaopiniowaniu, przekazuje go do ostatecznej decyzji Prorektorowi ds. Edukacji i Internacjonalizacji. Pełnomocnik informuje wnioskodawcę o decyzji. W przypadku pozytywnej decyzji wnioskujący powinien dostarczyć do Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych aktualny plan zajęć oraz w miarę możliwości wskazać studenta, który będzie pełnił rolę asystenta lub zwrócić się z prośbą o pomoc w znalezieniu asystenta do Pełnomocnika.

 

Wniosek o przyznanie asystenta

 

Harmonogram wykonanych czynności-dla asystenta osoby niepełnosprawnej