Stypendium dla osób niepełnosprawnych

UWAGA stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych w roku akademickim 2018/19, bez względu na stopień niepełnosprawności wynosi 450 zł.

UWAGA stypendium dla niepełnosprawnych uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/19 wynosi odpowiednio:
- 450 zł - lekki stopień niepełnosprawności,
- 550 zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- 650 zł - znaczny stopień niepełnosprawności.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku studiów, za wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 184 ust. 4 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymywane stypendium, wyrażonego złożeniem wniosku we właściwym Dziekanacie.


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.