Terminy składania wniosków o stypendia

Terminy składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2020/2021


  1. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów należy złożyć od 1 września 2020 r. do 20 października 2020 r. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/21 wynosi 1000 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.
  2. Wnioski o przyznanie stypendium Rektora wraz z kompletem dokumentów należy złożyć od 1 września 2020 r. do 20 października 2020 r. W przypadku studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach średnia ocen (w tym w załączniku nr 4a) zostanie uzupełniona przez dziekanat po złożeniu wniosku. Wyniki sportowe osiągnięte w Akademickich Mistrzostwach Polski dotyczące roku akademickiego 2019/2020 można wykazywać do 4 grudnia 2020 r.
  3. Wnioski o zapomogę wraz z kompletem dokumentów można składać od 1 września 2020 r. Wnioski można składać w trakcie trwania roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania zapomogi.

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych (wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności) w formie skanu należy składać mailowo na adres osoby obsługującej świadczenia dla studentów na danym kierunku studiów.

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium Rektora oraz zapomogę wraz z kompletem dokumentów należy składać osobiście u osoby obsługującej świadczenia dla studentów na danym kierunku studiów PO UPRZEDNIM MAILOWYM UMÓWIENIU TERMINU ORAZ GODZINY ZŁOŻENIA WNIOSKU.

Prosimy o niezwłoczne przesyłanie maili z prośbą o umówienie terminu złożenia wniosku. W treści maila proszę wpisać: imię i nazwisko, kierunek i stopień studiów oraz numer albumu. Maile będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu. Termin oczekiwania na złożenie wniosku może wynosić kilka dni. W przypadku złożenia kompletnego wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych po 20 października, okres, za który jest wypłacane stypendium, ulegnie odpowiednio skróceniu i będzie liczony od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony kompletny wniosek o przyznanie stypendium.

Korespondencję należy przesyłać z adresu e-mail w domenie @edu.uekat.pl do pracowników zgodnie z poniższym wykazem.

WAŻNE!
Wniosek o zapomogę, stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów student może złożyć w każdym czasie roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania w/w form pomocy materialnej.

W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych po terminie wymienionym powyżej, okres za który jest wypłacane stypendium ulega skróceniu i jest liczony od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.