Terminy składania wniosków o stypendia

Terminy składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2019/2020

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów należy złożyć:

- od 16 września 2019r. do 4 października 2019r. – studenci pierwszego roku studiów
- od 16 września 2019r. do 27 września 2019r. – studenci wyższych lat studiów

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów wraz z kompletem dokumentów należy złożyć od 16 września 2019r. do 18 października 2019r.

Wniosek o zapomogę wraz z kompletem dokumentów należy złożyć od 16 września 2019r. 

WAŻNE!
Wniosek o zapomogę, stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów student może złożyć w każdym czasie roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania w/w form pomocy materialnej.

W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych po terminie wymienionym powyżej, okres za który jest wypłacane stypendium ulega skróceniu i jest liczony od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.