Przejdź do menu Przejdź do treści

Program "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" Mieszkanie dla absolwenta

Jeśli chcesz się usamodzielnić po zakończeniu edukacji to projekt może być dla Ciebie. Wysokość dofinansowania może wynieść nawet 100% kosztów najmu. Program współfinansowany jest ze środków PFRON.

 

Główne założenia projektu:

  • pełnoletni absolwent, który w ciągu ostatnich 3 lat ukończył naukę,
  • absolwent jest osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności LUB posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu słuchu (orzeczenie lub orzeczenie równoważne),
  • dofinansowanie do wynajmu mieszkania/domu przez okres 36 miesięcy.

Uwaga: osoby, które skończą studia w 2023 roku również będą mogły przystąpić do programu. 

Wysokość dofinansowania:

  • od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu;
  • od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu;
  • od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składasz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem sow.pfron.org.pl.

Najpierw należy się zarejestrować w Systemie Obsługi Wsparcia SOW. A następnie, po zalogowaniu i wejściu w zakładkę Wnioski - Nowy wniosek, wskazać województwo i powiat. Potem system sam nas pokieruje.

Wymagane załączniki:

  1. skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
  2. skan dokumentu potwierdzającego status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Opcjonalnie:

  1. skan zaświadczenia wydanego przez lekarza, według wzoru określonego w SOW* - w przypadku osoby posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które nie jest wydane z tytułu dysfunkcji narządu słuchu (nie zawiera symbolu 03-L lub nie wskazuje dysfunkcji słuchu stanowiącej przyczynę jego wydania)
  2. skan pełnomocnictwa (notarialne lub zwykłe) – jeśli wniosek jest składany w imieniu mocodawcy

 * tj. zawierającego informację o dysfunkcji narządu słuchu osoby, której dotyczy wniosek; zaświadczenie powinno być wypełnione czytelnie w języku polskim i wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku.  

Uwaga, wymagalne do wniosku oświadczenia (są ujęte w formularzu wniosku):

1) o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
2) o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Umowa najmu mieszkania nie jest wymagana na etapie składania wniosku. Należy ją załączyć niezwłocznie po jej podpisaniu, jednak nie później niż w ciągu 90 dni od dnia przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z oświadczeniem, że mieszkanie spełnia indywidualne kryterium dostępności; załączenie umowy i oświadczenia jest warunkiem otrzymania wsparcia.  

Termin składania wniosków

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do 31.12.2023 i nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Szczegóły na stronie: Mieszkanie dla absolwenta

 

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy