Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością”

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wsparcie pośrednika pracy i coacha.

Kto może wziąć udział w projekcie? Osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

● Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;

● Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;

● Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawskopomorskiego;

● Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej bez względu na to, czy jest zatrudniona w Urzędzie Pracy);

● Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Co jest oferowane w ramach projektu?

● Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;

● Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);

● Sfinansowanie wybranego kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);

● Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Jakie dokumenty musisz złożyć?

● Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);

● Orzeczenie o niepełnosprawności;

● Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.

REKRUTACJA TRWA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA!

Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać:

Fundacja Znajdź Pomoc al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska e- mail: absolwent@znajdzpomoc.pl tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28