Wszyscy studenci/doktoranci posiadający aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą ubiegać się o przyznanie asystenta studenta/doktoranta niepełnosprawnego.

 

Do zadań asystenta należy m.in:
- pomoc w przemieszczaniu się między budynkami Uniwersytetu,
- sporządzanie notatek z zajęć dydaktycznych,
- wspieranie studenta/doktoranta w załatwieniu wszelkich formalności związanych z procesem kształcenia - w dziekanatach oraz innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu, w tym pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych.

 

Decyzję o przyznaniu asystenta podejmuje Pełnomocnika Rektora ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami.

Wniosek (wraz z kserokopią orzeczenia) należy złożyć do Pełnomocnika Rektora ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami  (Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami - pokój 107A), który podejmuje decyzję w sprawie przyznania wsparcia. Pełnomocnik informuje wnioskodawcę o decyzji. W przypadku pozytywnej decyzji wnioskujący powinien dostarczyć do Centrum Wsparcia aktualny plan zajęć oraz w miarę możliwości wskazać studenta, który będzie pełnił rolę asystenta lub zwrócić się z prośbą o pomoc w znalezieniu asystenta do Pełnomocnika.

 

Wniosek o przyznanie asystenta

 

Harmonogram wykonanych czynności-dla asystenta osoby niepełnosprawnej