Procedury dla formularzy papierowych

Aby skorzystać z jakiejkolwiek pomocy oferowanej przez Uczelnię należy zarejestrować się w Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami.

KROK 1

Prosimy wypełnić Formularz Rejestracyjny (pdf). Formularz, po wydrukowaniu i odręcznym podpisaniu należy osobiście dostarczyć do Centrum wraz z kopią dokumentacji medycznej potwierdzającej Państwa stan zdrowia (oryginał do wglądu). W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przesłanie dokumentów listem poleconym na adres:   

Formularz Rejestracyjny wypełniają Państwo tylko raz (chyba, że ulegnie zmianie Państwa stan zdrowia). 

KROK 2

Prosimy wypełnić Wniosek o przyznanie wsparcia (pdf). Jest to formularz, w którym znajdziecie Państwo wszystkie formy wsparcia oferowane przez Uczelnię. Wniosek, po wydrukowaniu i odręcznym podpisaniu należy dostarczyć do Centrum.

 

CO DALEJ?

1.    Centrum Wsparcia w terminie do 7 dni od otrzymania podpisanego przez organy decyzyjne Wniosku, przekazuje informację studentowi pocztą elektroniczną lub telefonicznie o przyznanym (lub nie) wsparciu.

2.    Student odbiera decyzję o przyznanym wsparciu w Centrum Wsparcia.

3.    Student samodzielnie podejmuje decyzję o poinformowaniu o swoich uprawnieniach prowadzących zajęcia.

W wyjątkowych okolicznościach związanych ze stanem zdrowia studenta i na jego prośbę - to Centrum informuje prowadzących zajęcia o uzyskanych przez studenta uprawnieniach.

4.    Studentowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji. Odwołać się można pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) w terminie do 14 dni od daty otrzymania negatywnej decyzji.

W sprawach związanych z odmową przyznania świadczenia dot. wjazdu na wewn. parking, dostosowania materiałów, udostępnienia materiałów dydaktycznych, dostosowania warunków zaliczeń i egzaminów odwołać należy się do Prorektora ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem. 

W innych sprawach, w szczególności wymienionych w Zarządzeniu nr 174/21 z dnia 15 grudnia 2021 odwołać należy się do Rektora UE Katowice.