Asystent edukacyjny studenta/doktoranta z niepełnosprawnością

Wszyscy studenci/doktoranci posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, mogą ubiegać się o przyznanie asystenta studenta/doktoranta edukacyjnego.

O wsparcie asystenta edukacyjnego mogą ubiegać się osoby, którym z powodu niepełnosprawności trudniej jest w pełni uczestniczyć w zajęciach np. ze względu na obiektywne trudności w notowaniu, trudności w poruszaniu się, czy komunikacji z grupą i wykładowcami.   

Zainteresowany/a taką pomocą samodzielnie wskazuje osobę, która będzie pełnić tę rolę. Najkorzystniej jest, gdy asystentem zostaje kolega lub koleżanka z grupy zajęciowej lub przynajmniej osoba studiująca na tym samym kierunku – nie jest to jednak wymóg konieczny. W uzasadnionych przypadkach asystentem może być osoba niebędąca studentem (np. członek rodziny). Na prośbę studenta Centrum Wsparcia może pomóc w poszukiwaniu asystenta.

Asystent edukacyjny zawiera umowę zlecenie z uczelnią poprzez Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami. Pomagający asystent jest wynagradzany co miesiąc na podstawie przedłożonego Harmonogramu wykonanych czynności.

Do zadań asystenta należy m.in:

- pomoc w przemieszczaniu się między budynkami Uniwersytetu,
- sporządzanie notatek z zajęć dydaktycznych,
- wspieranie studenta/doktoranta w załatwieniu wszelkich formalności związanych z procesem kształcenia - w dziekanatach oraz innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu, w tym pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych.

Aby skorzystać z pomocy asystenta edukacyjnego należy wejść w zakładkę Formularze i procedury, a następnie:

  • jeśli jesteś zarejestrowany w Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami - wypełnić Wniosek o przyznanie wsparcia;
  • jeśli NIE  jesteś zarejestrowany w CWOSP - zarejestruj się, a następnie wypełnij Wniosek o przyznanie wsparcia.

Decyzja informująca o przyznaniu (lub nie) asystenta zostanie wysłana na Państwa mail. W przypadku pozytywnej decyzji wnioskujący powinien dostarczyć do Centrum Wsparcia aktualny plan zajęć oraz w miarę możliwości wskazać studenta, który będzie pełnił rolę asystenta lub zwrócić się z prośbą o pomoc w znalezieniu asystenta do Centrum Wsparcia.