Pomoc materialna dla studentów

Możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestnicy studiów doktoranckich.


 Formy pomocy materialnej:
•    stypendium socjalne,
•    stypendium dla osób niepełnosprawnych,
•    zapomogi,
•    stypendium rektora ,
•    stypendium ministra.

Przypominamy, że Centrum nie zajmuje się udzielaniem pomocy materialnej. Pomoc tą udziela Dziekanat Kolegium Studiów. Student z niepełnosprawnością jest uprawniony do wszystkich świadczeń przysługujących studentom pełnosprawnym oraz dodatkowo do otrzymywania stypendium dla osób z niepełnosprawnością. Szczegóły w zakładce Stypendium dla osób z niepełnosprawnością.