Terminy składania wniosków o stypendia

Terminy składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2021/2022


  1. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów należy złożyć od 6 września 2021 r. do 20 października 2021 r. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów należy złożyć od 6 września 2021 r. do 20 października 2021 r.

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych (wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności) w formie skanu należy składać mailowo na adres osoby obsługującej świadczenia dla studentów na danym kierunku studiów.

W przypadku złożenia kompletnego wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych po 20 października, okres, za który jest wypłacane stypendium, ulegnie odpowiednio skróceniu i będzie liczony od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony kompletny wniosek o przyznanie stypendium.

 

WAŻNE!
Wniosek o zapomogę, stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów student może złożyć w każdym czasie roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania w/w form pomocy materialnej.