Jak skorzystać z usług tłumacza języka migowego?

Każdy student/doktorant niesłyszący/niedosłyszący może skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumaczy języka migowego na zajęciach, zaliczeniach i w załatwianiu spraw formalnych na uczelni.
Aby móc skorzystać z tej formy pomocy należy wypełnić i złożyć wniosek wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do Pełnomocnika Rektora ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami (Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami - pokój 107A), który podejmuje decyzję o przyznaniu wsparcia. Centrum informuje wnioskodawcę o decyzji. W przypadku pozytywnej decyzji wnioskujący powinien dostarczyć do Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami aktualny plan zajęć.

Zakres usług tłumacza języka migowego obejmuje:

•    tłumaczenie na wniosek studenta treści przekazywanych podczas wykładów, ćwiczeń, seminariów oraz innego typu zajęć przewidzianych programem studiów na język migowy;
•    tłumaczenia treści przekazywanych podczas konsultacji, egzaminów i zaliczeń;
•    pracę indywidualną z niepełnosprawnym studentem, która polega na: wykonywaniu tłumaczeń  podczas wizyt w dziekanacie, bibliotece itp.

 

Wniosek o przyznanie tłumacza

 

Harmonogram wykonanych czynności-dla tłumacza języka migowego