Do zadań Pełnomocnika należy m. in.:

- reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych,
- pomoc w zakresie zapewnienia osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków technicznych podczas toku studiów, oraz doraźna pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów studentów niepełnosprawnych,
- wydawanie opinii dla dziekanów, kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz wykładowców odnośnie trudności organizacyjnych i technicznych związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych,
- podejmowanie działań na rzecz rozpowszechniania praktyk właściwego traktowania osób niepełnosprawnych,
- likwidowanie barier architektonicznych, transportowych oraz informatycznych,
- udzielanie informacji o stypendiach i innych formach pomocy materialnej,
- informowanie o programach wparcia, wydarzeniach kulturalnych zarówno uczelnianych, jak i organizowanych na zewnątrz Uniwersytetu,
- inne działania, mające na celu wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do uzyskania wyższego wykształcenia.


Zakres działań Pełnomocnika Rektora ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami reguluje Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 58/16 z dnia 1 września 2016 roku.