Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami jest dr Maria Gorczyńska, prof. UE.
Kontakt: Budynek A, pokój 106, tel. 32-257-7960, e-mail: maria.gorczynska@uekat.pl

Do zadań Pełnomocnika należy m.in.:

  • reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych,
  • pomoc w zakresie zapewnienia osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków technicznych podczas toku studiów, oraz doraźna pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów studentów niepełnosprawnych,
  • wydawanie opinii dla dziekanów, kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz wykładowców odnośnie trudności organizacyjnych i technicznych związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych,
  • podejmowanie działań na rzecz rozpowszechniania praktyk właściwego traktowania osób niepełnosprawnych,
  • likwidowanie barier architektonicznych, transportowych oraz informatycznych,
  • udzielanie informacji o stypendiach i innych formach pomocy materialnej,
  • informowanie o programach wparcia, wydarzeniach kulturalnych zarówno uczelnianych, jak i organizowanych na zewnątrz Uniwersytetu,
  • inne działania, mające na celu wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do uzyskania wyższego wykształcenia.


Zakres działań Pełnomocnika Rektora ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami reguluje Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 58/16 z dnia 1 września 2016 roku.