Zaproszenie

 

Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

   zaprasza

na Konferencję Naukowo - Edukacyjną

„Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce 2: dobre praktyki, nowe inspiracje”

Katowice (online), 9-10.02.2022

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konferencji naukowo-edukacyjnej pt. „Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce: dobre praktyki, nowe inspiracje”. Minęło już kilka lat od pierwszej edycji konferencji, w której wzięli udział badacze, dydaktycy i tłumacze reprezentujący liczne ośrodki akademickie w kraju. Druga edycja będzie okazją do podzielenia się dobrymi praktykami, doświadczeniami i wynikami badań z ostatnich lat; stworzy również platformę do wspólnej refleksji  nad tym, co zbadane i wypróbowane, a także nad tym, co może stanowić inspirację do nowych poszukiwań. 

Podobnie jak w pierwszej edycji, tematyka konferencji obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z różnymi odmianami języków specjalistycznych (między innymi: język biznesu i administracji, język techniczny, medyczny, prawniczy, naukowy).  W ramach tematu wiodącego proponujemy następujące zakresy zagadnień:

 

1.  JĘZYKI SPECJALISTYCZNE W BADANIACH LINGWISTYCZNYCH

 

 • Tekst specjalistyczny jako instrument i rezultat działania językowo-komunikacyjnego 
 • Wykładniki fachowości tekstu specjalistycznego
 • Analiza dyskursów specjalistycznych 
 • Gatunki i rejestry specjalistyczne
 • Teksty specjalistyczne w badaniach korpusowych
 • Kulturowe i społeczne uwarunkowania komunikacji specjalistycznej 
 • Rola nowych mediów i technologii ICT w komunikacji specjalistycznej i ewolucji gatunków
 • Perspektywy rozwoju badań nad językami specjalistycznymi

 

2.   DYDAKTYKA  JĘZYKÓW  SPECJALISTYCZNYCH 

 

 • Ewolucja form i metod nauczania języków specjalistycznych, perspektywy rozwoju, innowacje 
 • Nowoczesny kurs języka specjalistycznego (analiza potrzeb, planowanie kursu, metody i techniki dydaktyczne, testowanie wiedzy i umiejętności, przygotowanie do egzaminów certyfikujących)
 • Dydaktyka języków specjalistycznych w programie studiów wyższych 
 • Kreatywne wykorzystanie nowych mediów i technologii ICT w dydaktyce języków specjalistycznych
 • Dobre praktyki i wyzwania w nauczaniu języków specjalistycznych w trybie zdalnym
 • Relacja wykładowca – uczestnik kursu języka specjalistycznego, autonomizacja procesu nauczania/uczenia się, pozajęzykowa wiedza i umiejętności wykładowcy, „bliskość interakcyjna” 
 • Integracja dydaktyki języków specjalistycznych z innymi metodami wykorzystującymi fachowe treści przedmiotowe (np. CLIL)
 • Rozwijanie ‘umiejętności miękkich’, kompetencji interkulturowej, znajomości stylów komunikacyjnych  
 • Ewaluacja dostępnych na rynku materiałów dydaktycznych, doświadczenia i problemy związane z projektowaniem autorskich materiałów specjalistycznych 

 

3.    PRZEKŁAD TEKSTÓW SPECJALISTYCZNYCH

 

 • Interdyscyplinarny charakter praktyki tłumaczeniowej tekstów specjalistycznych
 • Intertekstualność tekstów tłumaczonych
 • Tendencje rozwojowe w przekładzie tekstów specjalistycznych
 • Terminologia specjalistyczna w przekładzie
 • Strategie i techniki tłumaczeniowe wykorzystywane w przekładzie tekstów specjalistycznych
 • Pozajęzykowa wiedza tłumacza tekstów specjalistycznych
 • Problematyka kulturowo uwarunkowanej nieprzekładalności
 • Technologie informacyjne w pracy tłumacza tekstów specjalistycznych

 

Językiem wiodącym konferencji będzie język polski, jednak przewidujemy także wystąpienia, dyskusje i warsztaty w sekcjach językowych: angielskiej, niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej, włoskiej i hiszpańskiej.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów (20 minut) oraz warsztatów (45 minut). 

Równie serdecznie zachęcamy do udziału w konferencji uczestników bez referatów: filologów, wykładowców i trenerów języków specjalistycznych nauczanych dla celów zawodowych oraz naukowo-teoretycznych, nauczycieli, lektorów, tłumaczy, doktorantów, studentów, a także wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w dziedzinie języków specjalistycznych. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się doskonałą okazją do wymiany opinii i doświadczeń  oraz dostarczy inspiracji do dalszego rozwoju zawodowego.

 

Prosimy nadsyłanie propozycji wystąpień i warsztatów do dnia 30.11.2021 przez FORMULARZ REJESTRACJI (osobna zakładka). Uczestników bez referatów prosimy o rejestrację do dnia 15.12.2021.

 

Planujemy publikację wybranych artykułów w recenzowanej monografii. Szczegóły dotyczące publikacji podamy do wiadomości w późniejszym terminie.

Zapytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres email jezyki.spec@ue.katowice.pl 

 

WAŻNE TERMINY:

do 30.11.2021  

Nadsyłania streszczeń referatów

do 15.12.2021  

Powiadomienie o przyjęciu propozycji referatów

do 15.12.2021 

Rejestracja uczestników  bez referatu

do 15.01.2022

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej

  9-10.02.2022 

KONFERENCJA

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !