Egzamin językowy na poziomie B2 na Wydziale Informatyki i Komunikacji dla roczników 2016/2017 i 2017/2018

Student ma obowiązek zdać egzamin pisemny z języka ogólnego oraz ustny z komponentem specjalistycznym na poziomie B2 w dowolnym semestrze studiów pierwszego stopnia. Egzamin ten oceniany jest według skali obowiązującej na UE Katowice oraz wiąże się ze zdobyciem 5 punktów ECTS (wraz z realizacją odpowiedniej liczby godzin).

Struktura egzaminu

  1. Część pisemna - szczegółowy opis (język angielski)
  2. Część ustna - szczegółowy opis (język angielski)
  3. Punktacja i ocenianie - opis.
  4. Opis kompetencji językowych dla poziomu B2.

Skala ocen

Wynik punktowy

Ocena

0,00 – 62,0

2,0

62,5 – 74,5

3,0

75,0 – 87,0

3,5

87,5 – 99,5

4,0

100,0 – 112,0

4,5

112,5 – 125,0

5,0

Termin zerowy

Zaliczenie wszystkich semestrów trybu wybranego przez studenta (w pierwszym lub drugim terminie) daje możliwość przystąpienia do terminu zerowego.

Zwolnienie z części ustnej egzaminu

Uzyskanie zwolnienia z części ustnej możliwe jest po zaliczeniu wszystkich semestrów kursu realizowanego przez studenta (w pierwszym lub drugim terminie). Zwolnienie nie przysługuje osobom podchodzącym do egzaminu w trybie poprawkowym.

Zwolnienie z egzaminu

Egzamin EFB 3 oraz inne certyfikaty językowe zwalniają z egzaminu uczelnianego po uprzednim przedłożeniu kopii stosownego dokumentu wraz z podaniem skierowanym do kierownika CJO.

Przystąpienie do egzaminu

Student zobowiązany jest do wyboru egzaminu z języka angielskiego w ramach oferty Wirtualnego Dziekanatu w semestrze, w którym planuje przystąpienie do egzaminu. Studenci zainteresowani egzaminem na poziomie B2 z innego języka składają deklarację w formie pisemnej (plik do pobrania) w sekretariacie CJO (pokój 310, budynek N), a jej kopię elektroniczną (skan) przesyłają mgr Beacie Malik-Kozłowskiej, Koordynatorowi ds. Języków Obcych na Wydziale Informatyki i Komunikacji. Termin złożenia takiej deklaracji to 15 grudnia dla egzaminu w sesji zimowej i 15 kwietnia dla egzaminu w sesji letniej.

Wybór egzaminu nakłada na studenta obowiązek przystąpienia do tego egzaminu w danym semestrze zgodnie z zasadami i regulaminem studiów.