Wychowanie fizyczne dla studentów studiujących w trybie niestacjonarnym

Studenci studiów niestacjonarnych, których obowiązuje zaliczenie wychowania fizycznego w semestrze letnim 2017/18, zobowiązani są do dostarczenia wypełnionych (przepracowanych) karnetów do dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 02.07.2018.

Student, aby otrzymać zaliczenie ma obowiązek przepracowania 9 zajęć (18 godzin). które zostaną potwierdzone pieczątką i podpisem prowadzącego na karnecie.

1.