Zadania pracowników Domów Studenckich

 • prowadzenie racjonalnej i efektywnej gospodarki zasobami mieszkaniowymi domów studenta
 • tworzenie - wraz z Władzami Uczelni i Radą Mieszkańców
 • warunków do nauki i wypoczynku mieszkańców
 • wykonywanie wszelkich działań wynikających z pobytu mieszkańców w domach studenta, a w tym:

  • przyjmowanie wniosków o zakwaterowanie
  • planowanie rozmieszczenia mieszkańców
  • przygotowywanie kart mieszkańca i wprowadzanie do systemu Bazus
  • zawieranie umów z mieszkańcami
  • naliczanie odpłatności i egzekwowanie wszelkich należności z tytułu zakwaterowania
  • gospodarowanie środkami pieniężnymi uzyskanymi z tytułu najmu pokoi zgodnie z obowiązującymi zasadami
  • prowadzenie stosownych ewidencji

 • nadzór nad przestrzeganiem przez mieszkańców przepisów porządkowych i rozwiązywanie zgłaszanych problemów
 • zapewnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania domów studenta
 • bieżące utrzymanie techniczne obiektów
 • współudział z Biurem Technicznym w tworzeniu planów inwestycyjnych i remontowych obiektów oraz w nadzorowaniu i odbiorze robót
 • zapewnienie ochrony, czystości i właściwych warunków higienicznych w budynkach i na terenie domów studenta