Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych

Na stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych zarządzeniem Rektora zostaje powołany Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Danych Osobowych.

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych należy nadzorowanie i koordynowanie w Uniwersytecie zasad postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych, a w szczególności:

 • zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych w Uniwersytecie, a w szczególności zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zawłaszczeniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • zapewnienie kontroli nad tym jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone oraz komu są przekazywane,
 • inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych, w tym tworzenie wytycznych, zasad i procedur we współpracy z Lokalnymi Administratorami Danych Osobowych,
 • nadzór nad przestrzeganiem „Polityki Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach”,
 • prowadzenie ewidencji zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie, we współpracy z Lokalnymi Administratorami Danych Osobowych.
 • rejestrowanie zbiorów danych, w tym zgłaszanie zbiorów danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych,
 • prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w systemach tradycyjnych oraz w systemach informatycznych,
 • wydawanie upoważnień dla osób przetwarzających dane osobowe w systemach tradycyjnych oraz informatycznych,
 • prowadzenie ewidencji miejsc przetwarzania danych osobowych i sposobu ich zabezpieczenia
 • prowadzenie ewidencji wniosków o udostępnianie danych osobowych instytucjom i osobom spoza Uniwersytetu,
 • przekazywanie zaewidencjonowanych upoważnień, oświadczeń do przetwarzania danych osobowych do Działu Spraw Pracowniczych w celu włączenia ich do akt osobowych pracowników,
 • wnioskowanie do Rektora o powołanie Lokalnych Administratorów Danych Osobowych,
 • wnioskowanie do Rektora o powołanie Lokalnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, w porozumieniu z Lokalnym Administratorem Danych Osobowych oraz Dyrektorem Centrum Informatycznego,
 • organizowania szkoleń dla użytkowników systemów informatycznych w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, we współpracy z Dyrektorem Centrum Informatycznego,
 • wnioskowanie o usunięcie uchybień w razie stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz nadzorowanie wykonania działań w tym zakresie,
 • wnioskowanie do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu o konieczne zakupy związane z ochroną danych osobowych (zgodnie z postanowieniami Instrukcji Udzielania Zamówień Publicznych)
 1. Pełnomocnikowi w zakresie zasad postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji podporządkowuje się merytorycznie Lokalnych Administratorów Danych Osobowych oraz ich pełnomocników.
 2. Pełnomocnik ponosi odpowiedzialność przed Rektorem za wdrożenie i stosowanie w Uniwersytecie Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi.