Przejdź do menu Przejdź do treści

Kalkulator

Obliczenia slotów i ich wartości punktowej w zależności od rodzaju publikacji można dokonać samodzielnie z użyciem kalkulatora

Plik zawiera arkusze:

  • Punktacja
  • Artykuły z wykazu 2017-2018
  • Artykuły z wykazu 2019-2020
  • Monografie, rozdziały, redakcje

Tutaj można sprawdzić punktację publikacji.

Limit osiągnięć publikacyjnych

Sloty publikacyjne - obliczenie 

1 (wymiar czasu pracy w 2017 r.) * 1 (100% działalności w dyscyplinie w 2017 r.) + 1*1 (dla 2018 r.) +1*1 (dla 2019 r.) +1*1 (dla 2020 r.) / 4 = 1. Wobec tego sumaryczna liczba slotów publikacji naukowych takiego pracownika, które mogą być uwzględniane w ewaluacji, wynosi 4 gdyż: 4 * 1 (średnia wartość iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem przez daną osobę działalności naukowej w danej dyscyplinie) = 4.

W ewaluacji są uwzględniane max. 2 sloty monografii, redakcji i rozdziałów z wydawnictw z I poziomu, stanowiące efekt pracy każdego z naukowców.

W przypadku osób reprezentujących dwie dyscypliny naukowe spośród których w ramach jednej dyscypliny naukowej ewaluacja nie jest przeprowadzana w podmiocie, sumę udziałów jednostkowych za publikacje naukowe uwzględniane w ewaluacji w ramach drugiej dyscypliny naukowej zwiększa się o 1; 3 sloty publikacyjne – gdy udział czasu pracy to 50% / 50%, 4 sloty publikacyjne – gdy udział czasu pracy w ewaluowanej dyscyplinie to 75%, a nieewaluowanej 25%.

Zaleca się by w ciągu roku każdy pracownik zapełnił swoimi publikacjami minimum 1 slot publikacyjny.

Dla publikacji jednoautorskiej udział jednostkowy wynosi 1. Oznacza to, że publikacja jednoautorska wypełnia jeden pełny slot publikacyjny autora (autor może na potrzeby ewaluacji zgłosić wszystkie swoje osiągnięcia publikacyjne, ale do ewaluacji danej dyscypliny w podmiocie będą liczyły się tylko 4 sloty). Natomiast w przypadku publikacji wieloautorskich udział ten (wypełnienie części slotu) zależy od wartości całkowitej danej publikacji, przeliczeniowej wartości danej publikacji, liczby współautorów z danego podmiotu i danej dyscypliny oraz liczby wszystkich autorów danej publikacji.

Źródło: Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3