Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (nowa procedura)

Stopień doktora habilitowanego nadaje się osobie, która:
1/ posiada stopień doktora,
2/ posiada w dorobku osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej:

a) wydaną monografię naukową lub/i
b) 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych lub/i
c) zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne;

3) wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej.

Procedura i tryb postępowania

I etap

1. Habilitant składa do Rady Doskonałości Naukowej (RDN) wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.

Wniosek powinien uwzględniać następujące informacje i załączniki:

  • wskazanie dziedziny i dyscypliny, w której kandydat ubiega się o stopień
  • opis kariery zawodowej  
  • wykaz osiągnięć naukowych lub artystycznych stanowiących znaczny wkład w rozwój dyscypliny, w której ma być nadany stopień doktora habilitowanego
  • wskazanie podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

II etap

1. Uczelnia, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku z RDN, przekazuje go Komitetowi właściwej dyscypliny w celu przeprowadzenia postępowania.
2. Komitet prowadzący postępowanie, w terminie co najwyżej 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN, powołuje komisję habilitacyjną, składającą się z 7 osób:

- 4 członków wyznaczonych przez RDN (w tym przewodniczącego oraz 3 recenzentów),
- 2 członków posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, zatrudnionych w Uczelni (w tym sekretarza)
- 1 recenzenta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz aktualny dorobek naukowy lub artystyczny i uznaną renomę, w tym międzynarodową, niebędącego pracownikiem Uczelni.

III etap

1. Po powołaniu komisji habilitacyjnej Komitet prowadzący postępowanie przekazuje recenzentom wniosek i dokumentację Habilitanta do recenzji.  Od dnia otrzymania wniosku powołani recenzenci w ciągu 8 tygodni, oceniają, czy osiągnięcia naukowe osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego odpowiadają wymogą określonym w art. 219 ust.1 pkt 2 i przygotowują recenzję.
2. Posiedzenie komisji habilitacyjnej i przeprowadzenie kolokwium habilitacyjnego.
3. Podjęcie uchwały zawierającej pozytywną lub negatywną opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.
4. Podjęcie przez właściwy Komitet decyzji w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Podstawa prawna:

art. 192 ust. 2 i art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)

Uchwała nr 122/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 19 września 2019 roku w przedmiocie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego