Zadania

Do zadań Działu Rozwoju i Awansu Naukowego należy w szczególności:

1) W zakresie rozwoju kadry badawczo-dydaktycznej:

 • planowanie i monitorowanie rozwoju naukowego pracowników badawczo-dydaktycznych,
 • opracowanie wewnętrznych procedur minimalnych wymagań stawianych kandydatom ubiegającym się o awans naukowy,
 • organizowanie paneli dyskusyjnych z udziałem  reprezentantów krajowych ośrodków naukowych - liderów nauki w zakresie wykorzystywania doświadczeń i dobrych praktyk w rozwoju dyscyplin naukowych,
 • organizowanie cyklicznych seminariów i warsztatów środowiskowych dla młodej kadry naukowej,
 • współpraca z z innymi jednostkami Uniwersytetu w zakresie rozwoju kadry badawczo-dydaktycznej (kolegia, kierownicy katedr, dział badań i projektów naukowych).

2) W zakresie obsługi organizacyjno-administracyjnej komitetów naukowych:

 • obsługa administracyjna komitetów naukowych oraz przewodniczących komitetów naukowych,

 • obsługa administracyjna komisji doktorskich i habilitacyjnych,
 • obsługa organizacyjno-techniczna posiedzeń komitetów naukowych, komisji doktorskich i habilitacyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji postępowań o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego,
 • prowadzenie dokumentacji postępowań stopni naukowych nadanych za granicą,
 • przygotowywanie umów dotyczących postępowań awansowych,
 • organizowanie egzaminów doktorskich, obron rozpraw doktorskich i kolokwiów habilitacyjnych,
 • przygotowywanie projektów uchwał, decyzji administracyjnych i postanowień,
 • przygotowywanie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych, prowadzenie księgi dyplomów,
 • koordynowanie postępowań antyplagiatowych,
 • udostępnianie w BIP na stronie podmiotowej Uniwersytetu danych i informacji w zakresie określonym przez ustawę oraz uchwały senatu w przedmiocie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego,
 • wprowadzanie i dbałość o aktualizację danych, zawartych w systemie POL-on, dotyczących postępowań awansowych,
 • prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z rozwojem naukowym, współpraca z kwesturą w zakresie rozliczeń finansowych,
 • prowadzenie rejestru postępowań awansowych,
 • organizacja konsultacji w zakresie formalnej weryfikacji osiągnięć naukowych,
 • przygotowanie wzorów dokumentów w postępowaniach awansowych,
 • przygotowanie wewnętrznych procedur w postępowaniach awansowych,
 • administrowanie strony www,
 • współpraca z Biurem Rektorskim w zakresie organizacji promocji doktorskich i habilitacyjnych.