Zadania Działu Wsparcia Kolegiów

Dział Wsparcia Kolegiów jest jednostką odpowiedzialną za obsługę organizacyjno-administracyjną kolegiów oraz wsparcie zespołów naukowo-dydaktycznych.

Do zadań Działu Wsparcia Kolegiów należy w szczególności:

· zapewnienie obsługi sekretarskiej przewodniczących kolegiów oraz komisji do spraw nauki,

· organizowanie i obsługa posiedzeń komisji do spraw nauki, i innych wydarzeń organizowanych przez przewodniczących kolegiów,

· współpraca z innymi jednostkami w zakresie sprawozdawczości związanej z działalnością Kolegiów i Uniwersytetu,

·odbiór i przekazywanie korespondencji, prowadzenie jej rejestru,

· prowadzenie stron internetowych kolegiów/ współpraca w zakresie prowadzenia stron internetowych katedr,

· administracyjne wsparcie zespołów realizujących badania naukowe/projekty w zakresie uzgodnionym
z kierownikami projektów,

· organizacyjne wsparcie kierowników katedr w zakresie realizowanych przez nich zadań w tym zapewnianie wsparcia organizacyjnego wydarzeń inicjowanych przez zespoły naukowo-dydaktyczne,

· uczestniczenie w procesie planowania obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz sporządzania planów zajęć (w zakresie wprowadzania do systemu informatycznego planowanych przydziałów godzinowych przedmiotów prowadzonych w roku akademickim oraz rozliczania godzin dydaktycznych,  wprowadzania do obciążeń informacji o zajęciach dodatkowo zrealizowanych przez pracowników, wprowadzania preferencji dotyczących terminów i warunków prowadzenia zajęć),

· udział w procesie odwoływania/przenoszenia zajęć zgodne z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi,

· wsparcie osób zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych w zakresie obowiązujących
w Uniwersytecie procedur związanych z realizacją i zadań i zawarciem i rozliczeniem umów,

· wsparcie nauczycieli akademickich w sprawach administracyjnych (w tym  związanych z przygotowywaniem wniosków/rozliczaniem podróży służbowych itp.),

· realizacja zadań na rzecz innych jednostek Uniwersytetu (przy współpracy z kierownikami katedr), np. plany urlopów, plany rzeczowo finansowe,  sprawozdania,  itp.),

· wsparcie kierowników katedr w zakresie procesów związanych z ewidencjonowaniem majątku.