Seminaria licencjackie i magisterskie prowadzone przez pracowników

Pracownicy Katedry prowadzą konwersatoria oraz seminaria doktoranckie, magisterskie i licencjackie.

Prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik

ZAGADNIENIA SEMINARYJNE (ZAKRES PRAC  DYPLOMOWYCH) 

 • Dynamika zmian wybranych współczynników demograficznych w ujęciu regionalnym (województwa, Polska, Europa)
 • Procesy demograficzne i ich zmienność – analiza porównawcza dla wybranych jednostek terytorialnych.
 • Bilans rynku pracy – analiza wybranych wskaźników.
 •  Potencjał demograficzny wybranych jednostek terytorialnych (gminy, województwa, państwa, Unia Europejska) w latach 2000 – 2010
 • Związek procesów demograficznych z rynkiem pracy.
 • Proces starzenia społeczeństw i jego wpływ na (stabilność rynku pracy lub ubezpieczeń społecznych lub poziomu bezrobocia).
 • Problem bezrobocia – uwarunkowania demograficzne.
 • Bezrobocie długoterminowe i jego społeczne konsekwencje.
 • Analiza porównawcza dynamiki zmian bezrobocia w wybranych jednostkach terytorialnych za lata ……
 • Ryzyko demograficzne (społeczne, ekonomiczne) przyczyny i konsekwencje na przykładzie .....
 •  Bezrobocie – ocena skali, przyczyn i konsekwencji zjawiska w ujęciu regionalnym (lub globalnym).
 • Przestrzenne zróżnicowanie parametrów rynku pracy ((ujęcie podziału terytorialnego w skali gmin lub powiatów lub województw lub krajów UE).
 • Statystyczne metody w analizach gospodarczych - prognozowanie w zarządzaniu firmą - analizy porównawcze.
 • Modelowanie statystyczno-ekonometryczne w gospodarce opartej na wiedzy.
 • Modelowanie zatrudnienia na rynku pracy.
 • Zastosowanie modeli ilościowych w analizach zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
 • Ekonomia rodziny i gospodarstwa domowego.
 • Problemy rynku pracy w Polsce i w krajach UE.
 • Wykluczenie społeczne – metody pomiaru.
 • Proces starzenia się ludności i jego społeczne konsekwencje.

 

Prof. UE dr hab. Anna Skórska

TEMATYKA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH 

 • Wybrane problemy rynku pracy w Polsce i innych krajach UE.
  • Aktywność ekonomiczna wybranych grup społeczno-zawodowych (młodzież, kobiety, osoby 50+)
  • Pokolenie x, y, z na rynku pracy
  • Zatrudnienie na otwartym i chronionym rynku pracy
  • Popyt na pracę
  • Bezrobocie i jego skutki, przeciwdziałanie bezrobociu
 • Gospodarka wiedzy a rynek pracy
  • globalny rynek pracy
  • outsourcing i offshoring
  • praca 2.0. – robotyzacja i komputeryzacja a zmiany narynku pracy
  • innowacyjność nowoczesnych sektorów gospodarki
  • pracownicy wiedzy i ich znaczenie dla rozwoju gospodarki wiedzy
 • Zróżnicowanie lokalnych i regionalnych rynków pracy
  • Uwarunkowania rynku pracy (demograficzne, edukacyjne, strukturalne)
  • Strategie rozwoju lokalnego/regionalnego a sytuacja na rynku pracy
  • Regionalne strategie zatrudnienia
  • Regionalny System Innowacji a wykorzystanie kapitału ludzkiego
 • Serwicyzacja gospodarki – implikacje dla rynku pracy
  • Praca w gospodarce industrialnej i postindustrialnej
  • Dematerializacja pracy
  • Przeobrażenia sektora usług w Polsce i innych krajach UE
  • Rozwój nowoczesnych sektorów gospodarki (przemysł high-tech, usługi wiedzochłonne)
 • Kapitał ludzki, intelektualny i społeczny jako czynniki rozwoju i konkurencyjności
  • Kapitał ludzki w modelach wzrostu gospodarczego
  • Wiedza jako podstawowy czynnik funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw
  • Rozwój kapitału społecznego w procesie pracy

 • Mobilność zasobów pracy

  • Procesy migracyjne (przyczyny, kierunki, skutki)
  • Monitoring losów zawodowych absolwentów

 • Koncepcja flexicurity - nowe podejście do regulacji rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego

  • Elastyczne formy zatrudnienia
  • telepraca
  • Programy Work-Life Balance

 • Kierunki przemian systemów edukacji
  • Niedopasowanie edukacyjne jako przyczyna bezrobocia
  • Rola wykształcenia w podejmowaniu i utrzymywaniu zatrudnienia przez absolwentów
  • Sytuacja absolwentów szkolnictwa zawodowego i wyższego na rynku pracy
  • koncepcje uczenia się przez całe życie (life-long learning)
  • e-learning, nowe sposoby nauki i pracy na odległość

 

Prof. UE dr hab. Anna Sączewska-Piotrowska

TEMATYKA SEMINARIÓW

 • Poziom życia i jakość życia
 • Rynek pracy
 • Analiza rozkładu płac i dochodów
 • Nierówności dochodowe
 • Zamożność i bogactwo
 • Ubóstwo i wykluczenie społeczne
 • Analiza zjawisk społeczno-ekonomicznych z wykorzystaniem metod statystycznych (np. ocena dobroci przedsięwzięć inwestycyjnych oraz tworzenie map ryzyka, analiza dynamiki wartości portfela, prognozowanie zjawisk ekonomicznych i finansowych, ocena przestrzennego zróżnicowania zjawisk społeczno-ekonomicznych)

 

Dr Jarosław Wąsowicz

TEMATYKA SEMINARIÓW LICENCJACKICH

 • Determinanty sytuacji na rynku pracy,
 • Mechanizmy tworzenia i likwidacji miejsc pracy w gospodarce (wymiary: międzynarodowy, krajowy, regionalny, lokalny),
 • Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach sytuacji na rynku pracy,Przeobrażenia struktur zatrudnienia w skali globalnej,Regionalne, lokalne zróżnicowanie rynków pracy,
 • Bezrobocie, jego skutki, instrumenty przeciwdziałania (wymiary: międzynarodowy, krajowy, regionalny, lokalny),
 • Analiza komparatywna rynków pracy (wymiary: międzynarodowy, krajowy, regionalny, lokalny),
 • Koszty pracy jako determinanta kształtowania się sytuacji na rynku pracy,
 • Zmiany produktywności pracy a sytuacja na rynku pracy,
 • Międzynarodowe, regionalne, lokalne zróżnicowanie produktywności pracy,
 • Międzynarodowe, regionalne, lokalne zróżnicowanie płac,
 • Instytucjonalna obsługa rynku pracy (cele, podmioty rynku pracy, aktywne i pasywne instrumenty przeciwdziałania bezrobociu i jego skutkom, Publiczne Służby Zatrudnienia, instytucje pozarządowe).