Polska Konferencja Badań Miejskich i Regionalnych POLREG 2020

Katowice, 23-24 LISTOPADA 2020


 

Integracja środowiska badaczy miejskich i regionalnych wywodzących się z różnych dyscyplin nauki (m.in. geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, nauki o polityce
i administracji, architektura i urbanistyka, nauki o zarządzaniu i jakości), w dobie wzrastającej presji na międzynarodową konkurencyjność naszych badań jawi się obecnie jako konieczność.

Wysoka aktywność naukowo-badawcza, dydaktyczna i doradcza naszego środowiska stanowi podstawę dla stworzenia wspólnej konferencji o znaczącej randze w skali Polski i Europy Środkowej. Jest to wyzwanie, które szczególnie w kontekście 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce nie tylko umożliwia integrację naszego środowiska, ale także tworzy przestrzeń wielodyscyplinarnej dyskusji na temat badań miejskich i regionalnych.

30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce to znamienita okazja do zainicjowania Pierwszej Polskiej Konferencji Badań Miejskich i Regionalnych, w tym podjęcia szerszej debaty na temat dotychczasowych doświadczeń w dziedzinie programowania i zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym w Polsce.

To także okazja do dyskusji na temat przyszłych kierunków rozwoju naszych miast i regionów między innymi w kontekście budowania rezyliencji i zdolności szybkiego wychodzenia z sytuacji kryzysowych, ale także skutecznego adaptowania się do zmian, których nośnikiem jest Zielony Ład i transformacja energetyczna.

Szczególnie to ostatnie z wyzwań będzie w dużym stopniu określać niedaleką przyszłość miast i regionów w Polsce opartą na zielonej gospodarce w powiązaniu z technologiami ICT. Zmiany związane z transformacją energetyczną dotykają obszarów społecznych, gospodarczych, środowiskowo-przestrzennych, infrastrukturalnych. Ich skuteczne przeprowadzenie wymaga konsensusu wszystkich interesariuszy – Okrągłego Stołu Energetycznego - strony rządowej, samorządów terytorialnych, społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, nowego sektora odnawialnych źródeł energii oraz tradycyjnego sektora górnictwa i energetyki konwencjonalnej.  IDEA POLREG

 

POLREG to inicjatywa integrująca naukowców, przedstawicieli samorządów terytorialnych, biznesu i organizacji pozarządowych zainicjowana w środowisku naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

POLREG jest formułą otwartą na współpracę z innymi uczelniami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami zainteresowanymi uczestnictwem w Konferencji i w działaniach integrujących osoby zainteresowane badaniami miejskimi i regionalnymi.

 

POLREG to coroczna i przechodnia konferencja naukowa, tj. corocznie organizowana przez kolejnego z inicjatorów Konferencji, która kontynuuje dotychczasowy dorobek konferencji naukowych organizowanych przez poszczególne ośrodki akademickie - inicjatorów - m.in. konferencji ustrońskiej, KATO, łódzkiej, milickiej itd.

W ramach POLREG istnieje możliwość zgłoszenia własnego tematu dotyczącego badań miejskich i regionalnych w ramach tzw. sesji specjalnej (SPEC), której tematyka rozszerza (lub wykracza poza) w/w sesje tematyczne. W sesji specjalnej grupa badaczy zgłasza od 3 do 4 wystąpień oraz przewodniczy tego rodzaju sesji. W ramach POLREG organizowane są także sesje tematyczne, lub sesje specjalne dedykowane prezentacji badań przez doktorantów oraz asystentów (SPEC-PhD).

 

Inicjatorzy - Kierownictwo konferencji (wg alfabetu)  

 

Uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

prof. dr hab. Paweł Churski

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Badań Strategicznych Regionalnych

dr hab., prof. UE Adam Drobniak, FeRSA (koordynator POLREG 2020)
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej

prof. dr hab. Stanisław Korenik

Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

prof. dr hab. Bolesław Domański

Uniwersytet Łódzki
Instytut Gospodarki Przestrzennej

dr hab., prof. UŁ Aleksandra Nowakowska

Uniwersytet Warszawski
Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego

dr hab., prof. UW Wojciech Dziemianowicz


Partnerzy strategiczni Konferencji

Ministerstwo Klimatu
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Przewodniczący KPZK PAN

 

Partnerzy Konferencji POLREG 2020

(wg alfabetu)

 • Stowarzyszenie Regional Studies Association (RSA), Sekcja Polska dr hab. Maciej Smętkowski, FeRSA
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji dr hab., prof. UJK Andrzej Pawlik
 • Uniwersytet Opolski, Katedra Geografii Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego dr hab. Edyta Szafranek
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej dr hab., prof. UŚ Robert Krzysztofik
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Teorii Ekonomii dr Eliza Farlenik
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) dr hab. Agnieszka Olechnicka
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Zakład Prawa i Gospodarki Nieruchomościami dr hab., prof. ZUT Maciej Nowak

Patronaty 

(w trakcie uzgodnień)

 • Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • Prezydent Miasta Katowice
 • Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • Marszałek Województwa Śląskiego
 • ABSL
 • Park Naukowo-Technologiczny EURO-CENTRUM


Koordynatorzy POLREG 2020

 • Uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, 
  dr hab. Artur Bajerski, prof. UAM
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej, 
  dr Małgorzata Rogowska, dr Piotr Hajduga
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
  dr Arkadiusz Kocaj
 • Uniwersytet Łódzki, Instytut Gospodarki Przestrzennej 
  dr Ewa Boryczka
 • Uniwersytet Warszawski, Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego 
  mgr Magdalena Cybulska
 • Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 
  dr Paulina Legutko-Kobus

Forum Programowe POLREG 2020

(wg alfabetu, w trakcie uzgodnień)

 • prof. dr hab. Paweł Churski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab., prof. UE Małgorzata Czornik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Marcin Dąbrowski, Delft University of Technology
 • prof. dr hab. Bolesław Domański, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab., prof. UE Adam Drobniak, FeRSA, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab., prof. UW Wojciech Dziemianowicz, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab., prof. UJ Krzysztof Gwosdz, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Stanisław Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab., prof. UŚ Robert Krzysztofik, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab., prof. UŁ Ewa Kusideł, Uniwersytet Łódzki
 • prof. Gabor Lux, Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies
 • dr hab., prof. UJ Grzegorz Micek, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab., prof. ZUT Maciej Nowak, Zachodniopomorski Uniwersytet w Szczecinie
 • dr hab., prof. UŁ Aleksandra Nowakowska, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab., prof. UJK Andrzej Pawlik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab., prof. UE Dorota Rynio, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. doc. dr Jan Suchaček, VSB TU Ostrava - dr hab. Edyta Szafranek, Uniwersytet Opolski
 • prof. dr Ruediger Wink, HTWK Leipzig
 • dr hab., prof. UE Alicja Zakrzewska-Półtorak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Rada Konferencji POLREG 2020

(wg alfabetu, w trakcie uzgodnień)

 • dr hab. Sigmund Barczyk, Profesor Honorowy UE Katowice
 • prof. dr hab. Henryk Brandenburg, Profesor Honorowy UE Katowice
 • prof. dr hab. Wanda Gaczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Andrzej Klasik, Profesor Honorowy UE Katowice
 • prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Florian Kuźnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Irena Pietrzyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Waldemar Ratajczak, UAM Poznań
 • prof. dr hab. Jerzy Runge, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Janusz Słodczyk, Uniwersytet Opolski
 • prof. dr hab. Jacek Szlachta, Szkoła Główna Handlowa

 

Miejsce, termin i ramowy program POLREG 2020

Miejsce: Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny, budynek CNTI (Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych),  ul. Bogucicka 5

Termin Konferencji: 23-24 listopada 2020

Termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów: 30 października 2020


Sekretariat konferencji

Udostępniamy Państwu możliwość kontaktu mailowego, a także kontaktu telefonicznego we wskazanych godzinach dyżuru.

 

 

Justyna Szymańska
konkurs na najlepszy artykuł,
artykuły pozakonkursowe, materiały konferencyjne, książka streszczeń

mgr Justyna Szymańska
justyna.szymanska@uekat.pl
Klaudia Plac
sesje specjalne i posterowe,
strona internetowa,
rozliczenia finansowe

mgr Klaudia Plac
klaudia.plac@uekat.pl
32 257 74 20
dyżur telefoniczny:
wt. 10.00-14.00
Piotr Rykała
zgłaszanie uczestnictwamgr Piotr Rykała
piotr.rykala@uekat.pl
32 257 74 16
dyżur telefoniczny:
czw. 10.00-14.00

 

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych,
ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowice


Do pobrania: