Publikacje pracowników Katedry Ekonomii - dr Artur Grabowski

Monografia:

 1. Przedsiębiorstwa sportowe w gospodarce rynkowej. Na przykładzie FC Bayern Monachium SA. Wydawnictwo WNT, Warszawa 2013, s. 210.

 

Recenzowane artykuły i rozdziały w monografiach:

 1. Współpraca ośrodków akademickich z sektorem gospodarczo-publicznym – projekt wspólnego przedsięwzięcia w obszarze dydaktyczno-badawczym. [w:] Kierunki studiów ekonomicznych – nowe uwarunkowania i wyzwania, red. L.Żabiński, S.Smyczek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007, s. 53 – 59.

 2. Modele finansowania stadionów sportowych w Republice Federalnej Niemiec. [w:] Ekonomia i Finanse – Współczesne problem badawcze, III Forum AE Katowice, red. J.Harasim, T.Kraśnicka, Akademia Ekonomiczna, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2008, s. 149 – 160.

 3. Marka jako podstawa sukcesu FC Bayern München AG. [w:] Kreowanie marki w sporcie, red. H.Mruk, M.Chłodnicki, Sport & Business Foundation, Poznań 2008, s. 193 – 209.

 4. Prawa medialne do transmisji meczów piłki nożnej w społecznej gospodarce rynkowej.  [w:] Warsztaty Doktoranckie ’08. Zarządzanie – Finanse – Ekonomia, red. J.Harasim, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009,s. 87 – 95.

 5. Wpływ koniunktury gospodarczej na funkcjonowanie przedsiębiorstw sportowych w Republice Federalnej Niemiec. [w:] Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów gospodarujących, red. J.Czech-Rogosz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 285 – 294.

 6. Społeczna odpowiedzialność biznesu a przedsiębiorstwa sportowe w Republice Federalnej Niemiec. [w:] Nowoczesne tendencje w zarządzaniu wartością organizacji, red. R.Barcik, Z.Zontek, Akademia Techniczno–Humanistyczna, Bielsko- Biała 2009, s. 234 – 243.

 7. Modele finansowania stadionów sportowych na terenie Republiki Federalnej Niemiec – implikacje dla Polski w okresie przygotowań do EURO 2012. [w:] Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo, red. W.Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2009, s. 201 – 208.

 8. Funkcjonowanie niemieckich przedsiębiorstw sportowych w warunkach globalizacji. [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. A.Nalepka, A.Ujwary–Gil, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis-University, Nowy Sącz  2009, s. 79 – 89.

 9. Ryzyko w działalności gospodarczej europejskich przedsiębiorstw sportowych. [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach spowolnienia gospodarczego, red. O.Dębicka, A.Oniszczuk-Jastrząbek, T.Gutowski, J.Winiarski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 291 – 297.

 10. Obszary funkcjonowania niemieckich przedsiębiorstw sportowych w gospodarce globalnej. [w:] Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, red. A.Oniszczuk-Jastrząbek, T.Gutowski, J.Żurek, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 233 – 239.

 11. Strategia i cele przedsiębiorstwa na przykładzie spółki akcyjnej FC Bayern [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. A.Nalepka, A.Ujwary–Gil, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis-University, Nowy Sącz 2010, s. 97 – 107.

 12. Przedsiębiorstwa sportowe w Republice Federalnej Niemiec a ich społeczne zaangażowanie. [w:] Public relations w sporcie, red. P.Godlewski, W.Rydzak, J.Trębecki, Sportwin, Poznań 2010, s. 247 – 260.

 13. Proces internacjonalizacji w niemieckiej zawodowej lidze piłki nożnej. [w:] Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności. Tom 2, red. T.Sporek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010, s. 289 – 300.

 14. Przedsiębiorstwo sportowe w społecznej gospodarce rynkowej – nowym obszarem badań ekonomicznych. [w:] Zarządzanie. Informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju. 4 Forum Naukowe UE Katowice, red. A.Bajdak, M.Nowak, A. Szymborski, H.Zawadzki, Uniwersytet Ekonomiczny  w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2010, s. 89 – 107.

 15. Zawodowe kluby piłki nożnej w warunkach przemian społeczno – gospodarczych Niemiec. [w:] Społeczne zmagania ze sportem, red. Ł.Rogowski, R.Skrobacki, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,  Poznań 2011, s. 207 – 221.

 16. Wpływ przedsiębiorstw sportowych na zwiększenie konkurencyjności rynku pracy w RFN. [w:] Warsztaty Doktoranckie ’09. Zarządzanie – Finanse – Ekonomia, red. J.Harasim, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011,s. 117 - 128.

 17. Ryzykowna gra, czyli współpraca niemieckich przedsiębiorstw sportowych z instytucjami rynku finansowego.[w:] Warsztaty Doktoranckie ’10. Zarządzanie – Finanse – Ekonomia, red. J.Harasim, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011,s. 111-121.

 18. Przedsiębiorstwo sportowe Hamburger SV wobec kryzysu społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech. [w:] Ostatni światowy kryzys finansowy: przyczyny, przebieg, polityka, przedsiębiorstwa, red. nauk. K. Piech, K. Wierus, Instytut Wiedzy  i Innowacji, Warszawa 2012, s. 966-977.

 19. Zasady konstytuujące Waltera Euckena a ramy instytucjonalno-prawne sektora niemieckich przedsiębiorstw sportowych [W:]Współczesna gospodarka - wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 93, red. J. Harasim, Katowice 2012, s. 53-62.

 20. Rodzaje ryzyka w działalności wiodących przedsiębiorstw piłkarskich w Europie, „Ekonomia” nr 4 (21)/2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012, s. 108-125.

 21. Ład prawno-ekonomiczny na niemieckim rynku praw do transmisji sportowych [W:] Problemy gospodarki rynkowej. Polska i Świat, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 130, red. U. Zagóra-Jonszta, Katowice 2013, s. 19-29.

 22. Oddziaływanie przedsiębiorstw sportowych na niemiecki rynek pracy [W:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty makro- i mezoekonomiczne, „Studia Ekonomiczne” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,. Red. J. Czech-Rogosz, S. Swadźba, Katowice nr 145/2013, s. 243-252.

 23. Myśl ordoliberalna a  społeczna odpowiedzialność niemieckich przedsiębiorstw sportowych. [W:] „Zeszyty Naukowe” nr 787, Współczesne problemy ekonomiczne nr 7: Globalizacja. Liberalizacja. Etyka. red. nauk.G. Wolska, U. Zagóra-Jonszta, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s.75-83.

 24. Znaczenie ekonomiczne sportu w Unii Europejskiej. [W:] Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza, „Studia Ekonomiczne” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, red. nauk. U. Zagóra-Jonszta, nr 176/2014, s.189-200.

 25. Przemiany w funkcjonowaniu niemieckich podmiotów sportowych w latach 1998-2013. [W:] Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, „Studia Ekonomiczne” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, red. nauk. B. Kos, nr 187/2014, s.111-123.

 26. Znaczenie ekonomiczne zimowych igrzysk olimpijskich – implikacje dla Polski. [W:] „Ekonomia”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 347, red. nauk. J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014, s. 134-143.

 27. Wprowadzenie do analizy sektora profesjonalnej niemieckiej ligi piłki nożnej. [W:] „Zeszyty Naukowe” nr 851, Współczesne problemy ekonomiczne nr 10: Globalizacja. Liberalizacja. Etyka. red. nauk. G. Wolska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s.69-76.

 28. Źródła finansowania niemieckich przedsiębiorstw piłkarskich, „Nauki o finansach”, nr 3 (20)/2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014, s. 102-114.

 29. Znaczenie państwa w gospodarce rynkowej w myśli ordoliberalnej. [W:] „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”,  red. nauk. U. Zagóra-Jonszta, S. Czech, nr 210/2015, s. 118-129.

 30. Niemieckie zmagania ze społeczną gospodarką rynkową - wskaźnik W3 [W:] „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”,  red. nauk. U. Zagóra-Jonszta, nr 211/2015, s.97-107.

 31. Ordoliberalna kategoria własności a współczesne oblicze sektora niemieckich przedsiębiorstw piłkarskich [W:]Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 401,  red. nauk. J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn, Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2015, s. 134-143.

 32. Institutional and legal order’s effect on economic situation of the German sector of sports enterprises. [W:] „Ecoforum Journal”,Volume 5,Issue 1(8),2016, s. 41-46.

 33. Ordoliberalna kategoria własności na przykładzie poglądów Waltera Euckena i Wilhelma Roepkego. [W:] "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", red. nauk. U. Zagóra-Jonszta, M. Rolski, nr 260/2016, s.27-35.

 34. Ordoliberalna kategoria wolności na przykładzie Waltera Euckena i Wilhelma Roepkego. [W:] "Problemy współczesnej ekonomii. Tom 2. Studia i Prace WNEiZ  US", red. nauk. D. Kopycińska, T. Bernat, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 97-106.

 35. Społeczna odpowiedzialność niemieckich przedsiębiorstw sportowych (piłkarskich) w kontekście zrównoważonego rozwoju. [W:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 417, red. E. Pancer-Cybulska, U. Zagóra-Jonszta, B. Baran, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 28-37.

 36. Wolność prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze sportu profesjonalnego. [W:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 450, pt.: „Polityka ekonomiczna”, red. nauk. J. Sokołowski, G. Węgrzyn, Wrocław 2016, s. 182-190.

 37. Teoria własności w ordoliberalizmie a współczesne funkcjonowanie sektora przedsiębiorstw piłkarskich w Republice Federalnej Niemiec. [W:] „Handel Wewnętrzny”, nr 6 (365), 2016, s. 227-237.

 38. Analiza rachunku satelitarnego sportu w krajach Unii Europejskiej [W:] „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", red. nauk. B. Kos, nr 316/2017, s. 94-102.

 39. Działalność niemieckich przedsiębiorstw sportowych (piłkarskich) a społeczna odpowiedzialność biznesu. [W:] „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym", tom 20, nr 3, wrzesień 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 121–130. 

 40. Nowoczesny sponsoring sportu na przykładzie działalności klubów niemieckiej 1. Bundesligi. [W:]Marketing i sponsoring w biznesie sportowym,  red.P. Godlewski, P. Matecki,  Sportwin, Poznań 2018,s. 25-42.

 41. Wprowadzenie do analizy sektora polskich przedsiębiorstw piłkarskich [W:] "Współczesne problemy ekonomiczne" nr 1/2018 (16), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, s. 81-90.

 42. Zrównoważony rozwój na przykładzie działalności przedsiębiorstw sportowych w Niemczech. [W:] Innowacyjna gospodarka, innowacyjne organizacje, innowacyjni ludzie, red. nauk C. M. Olszak, G. Głód, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2018, s. 295-309.

 43. Szanse i zagrożenia dla rozwoju sektora przedsiębiorstw sportowych (piłkarskich) w Polsce. [W:] Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce, red. nauk. M. Geise, J. Oczki, D. Piotrowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2018, s. 65-76.

Badania statutowe Zakładu Historii Myśli Ekonomicznej:

 1. Teoria wartości i teoria podziału w polskiej szkole historycznej. [w:] Polska myśl ekonomiczna głównego nurtu do drugiej wojny światowej, Red. U. Zagóra-Jonszta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012, s. 131-147.

 2. Mozaika polityczna społeczeństwa polskiego w II Rzeczypospolitej. [w:] Myśl społeczno-ekonomiczna poza głównym nurtem w II Rzeczypospolitej, pr.zb. pod red. U.Zagóry-Jonszty i R. Pęciak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013, s. 9-30.

 3. Wartość w ujęciu myśli niemieckiej – historyzm i ordoliberalizm. [w:] Podstawowe kategorie ekonomiczne w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej. Kategoria wartości.  Red. U.Zagóra-Jonszta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014, s. 114-134.

 4. Własność w ujęciu myśli niemieckiej – historyzm i ordoliberalizm [w:] Kategoria własności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej. Red. U. Zagóra-Jonszta, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2015, s 113-134.

 5. Wolność w ujęciu myśli niemieckiej - historyzm i ordoliberalizm. [w:] Kategoria wolności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej, red. nauk. U. Zagóra-Jonszta, R. Pęciak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2016, s. 145-172.

 6. Państwo w ujęciu myśli niemieckiej - historyzm. [w:] Państwo w wybranych kierunków myśli ekonomicznej od połowy XIX wieku do drugiej wojny światowej, red. nauk. U. Zagóra-Jonszta, R. Pęciak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2017, s. 9-30.

 

Pomoce dydaktyczne

 1. Opracowanie do podręcznika G. Musiał (red.) Mikroekonomia. Zbór zadań i ćwiczeń. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.  Temat 9: Konkurencja doskonała i monopol, s. 86-90, 191-197.

 2. Ekonomia menedżerska – problemy decyzyjne w studiach przypadków, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, współautorzy: I. Ostoj, M. Tusińska, J. Włodarczyk, R. Żelazny, s. 164.

 3. Opracowanie do podręcznika G. Musiał (red.) Mikroekonomia. Zbór zadań i ćwiczeń. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015. Wydanie  II rozszerzone.  Temat 9: Konkurencja doskonała i monopol, s. 92-96, 211-216.

 4. Opracowanie do podręcznika G. Musiał (red.) Mikroekonomia. Zbór zadań i ćwiczeń. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016. Wydanie III rozszerzone.  Temat 9: Konkurencja doskonała i monopol, s. 90-94, 223-228. ISBN 978-83-7875-308-7.