Publikacje pracowników Katedry Ekonomii - dr hab. Barbara Danowska-Prokop, prof. UE

Monografie:

 

 1. Nieliberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej – rozdział VI i VII. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2013, ISBN 978-83-7875-094-9
 2. Liberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej – rozdział III i IV. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, ISBN 978-83-7875-093-2

Rozdziały w monografiach:

 1. Myśl społeczno-ekonomiczna poza głównym nurtem w II Rzeczypospolitej. Praca zbiorowa pod red. U. Zagóry-Jonszty i R. Pęciak. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013. Rozdział VI: Ruch lewicowy w myśli społeczno-ekonomicznej II Rzeczypospolitej s. 115-139. ISBN 978-83-7875-164-9
 2. Podstawowe kategorie ekonomiczne w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej. Kategoria wartości. Praca zbiorowa pod red. U. Zagóry-Jonszty. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014. Rozdział V: Wartość w ujęciu socjalizmu utopijnego i naukowego Karola Marksa, s. 95-113. ISBN 978-83-7875-198-4
 3. Kategoria własności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Urszuli Zagóry-Jonszty. Wydawnictwo WNT, Warszawa 2015. Rozdział IV: Własność w interpretacji przedstawicieli socjalizmu utopijnego oraz naukowego, s. 77-95. ISBN 978-83-7926-293-9
 4. Kategoria wolności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej. Praca zbiorowa pod red. U. Zagóry-Jonszty i R. Pęciak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016. Rozdział IV: Wolność w poglądach przedstawicieli socjalizmu utopijnego oraz naukowego, s. 102-125. ISBN 978-83-7875-321-6 
 5. Państwo  w rozważaniach socjalistów nurtu utopijnego i naukowego. W: Państwo w wybranych kierunkach myśli ekonomicznej od połowy XIX wieku do drugiej wojny światowej, praca zbiorowa pod red. U. Zagóry-Jonszty i R. Pęciak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s. 58-77. ISBN 978-83-7875-380-3

Artykuły i publikacje

 1. Walka z bezrobociem w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1933), Sosnowiec 1993

 2. Partie polityczne na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1918-1939. Zeszyty Naukowe AE, Katowice 1994

 3. Etatyzm w działalności wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego. Zeszyty Naukowe AE, Katowice 1994

 4. Wybrane problemy ekonomiczno-społeczne i polityczne na Górnym Śląsku w latach  1922-1939 (Źródła regionalizmu). Praca monograficzna, Katowice 1995

 5. Rozwój gospodarczy Stanów Zjednoczonych a New Economic History. Zeszyty Naukowe AE, Katowice 1995

 6. Walka z bezrobociem na Górnym Śląsku w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1933). Zeszyty Naukowe AE, Katowice 1995

 7. Zmiany na polskim rynku pracy w latach 1920- 1995. Katowice 1996

 8. Źródła regionalizmu śląskiego, Katowice 1996

 9. Stosunki handlowe górnośląskiego przemysłu ze Związkiem Radzieckim w latach 1922-1939. Zeszyty Naukowe AE Katowice 1997

 10. Autonomia jako podstawa funkcjonowania województwa śląskiego w okresie międzywojennym (1922-1939). Gdańsk 1997

 11. Socjalistyczny program przezwyciężenia negatywnych skutków wielkiego kryzysu gospodarczego (1930-1935). Studia Ekonomiczne AE, nr 3, Katowice 1998

 12. Śląski rynek pracy w latach 1922-1925. Studia Ekonomiczne AE, nr 11, Katowice 2000

 13. Ubezpieczenia społeczne na Górnym Śląsku w pierwszych latach po powrocie do Polski (1922-1925). Studia Ekonomiczne nr 15, Katowice 2001

 14. Stanowisko śląskiej sanacji wobec bezrobocia i dekoniunktury. Studia Ekonomiczne AE, nr 18, Katowice 2001

 15. Stanowisko socjalistów wobec problemu koniunktury i bezrobocia. Studia Ekonomiczne Ae nr 22, Katowice 2002

 16. Zatrudnienie i bezrobocie jako czynnik określający sytuację materialną mieszkańców Górnego Śląska w okresie międzywojennym. Studia Ekonomiczne AE nr 26, Katowice 2003

 17. Stanowisko Chrześcijańskiej Demokracji wobec  problemu koniunktury gospodarczej i bezrobocia. Studia Ekonomiczne AE nr 32 Katowice 2004

 18. Stosunek śląskich socjalistów do roli państwa w górnośląskim przemyśle z uwzględnieniem polityki własnościowej i kadrowej w latach 1922-1939. Studia Ekonomiczne AE nr 34. Katowice 2005

 19. Następstwa reformy skarbowo-walutowej Władysława Grabskiego dla sytuacji górnośląskiej części województwa śląskiego, Studia Ekonomiczne AE Katowice, nr 38, Katowice 2006, s. 51-67

 20. Wizja ładu społeczno-gospodarczego według Jeana Charlesa Leonarda Simonde de Sismondiego, Studia Ekonomiczne AE Katowice, nr 43, Katowice 2006, s. 9-22

 21. Zabezpieczenia społeczne w górnośląskiej części województwa śląskiego w okresie międzywojennym, (w:) II Forum AE Katowice – Ekonomia. Kierunki badań, Katowice 2006, s. 26-40

 22. Program pozytywny Jeana Charlesa Simonde de Sismondiego z uwzględnieniem sytuacji gospodarczo-politycznej Francji przełomu XVIII i XIX wieku, (w:) Miscellanea Iuridica t. 9, Tychy 2007, s. 7-17.

 23. Zabezpieczenia społeczne jako element ekonomicznej roli państwa w interpretacji przedstawicieli angielskiej i francuskiej ekonomii klasycznej. Studia Ekonomiczne AE Katowice, nr 48, Katowice 2008, s. 9-22.

 24. Stosunek śląskich socjalistów do reformy skarbowo-walutowej Władysława Grabskiego, [w:] Teoretyczne i pragmatyczne problemy ekonomii - przeszłość i teraźniejszość. Studia Ekonomiczne nr 59, red. U. Zagóra-Jonszta, AE Katowice 2010, s. 23-44.

 25. Przeobrażenia gospodarcze i ubezpieczenia społeczne w Zagłębiu Dąbrowskim na przełomie XIX i XX wieku. [w:] Problemy państwa socjalnego i teoretyczne zagadnienia ekonomii, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, nr 68, red. U. Zagóra-Jonszta, Katowice 2011, s. 9-25.

 26. Stosunek śląskiej sanacji do działań etatystycznych w latach 30. XX w.[w:] Problemy gospodarcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym , Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, nr 84, red. U. Zagóra-Jonszta, Katowice 2012, s. 67-78.

 27. Nieliberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej – rozdział VI i VII. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2013, wyd. 2, ISBN 978-83-7875-094-9

 28. Liberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej – rozdział III i IV. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, ISBN 978-83-7875-093-2

 29. Ubezpieczenia brackie jako źródło dodatkowego dochodu górnośląskich górników w okresie międzywojennym. Ekonomia: Teoria, historia, praktyka. Praca pod red. Izabeli Bludnik, Marka Ratajczaka, Jacka Walluscha. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 185-200

 30. Zmiany w sytuacji materialnej ludności górnośląskiej w latach wielkiego kryzysu ekonomicznego (1930-1935). Studia Ekonomiczne UE w Katowicach nr 130, Katowice 2013, s. 122-133. ISBN 978-7875-080-2; ISSN 2083-8611

 31. Od liberalnej do keynesowskiej wizji państwa. Studia Ekonomiczne UE w Katowicach nr 176, Katowice 2014, s. 42-55. ISSN 2083-8611

 32. Kondycja finansowa górnośląskich brackich kas pensyjnych w latach wielkiego kryzysu ekonomicznego. Studia Ekonomiczne. Zaszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 211, Katowice 2015, s. 151-162. ISSN 2082-8611

 33. Państwo w gospodarce – poglądy przedstawicieli młodszej szkoły historycznej. Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Ekonomia nr 236, Katowice 2015, s. 21-34, ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5603

 34. Własność w poglądach przedstawicieli socjalizmu utopijnego. Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 260, Katowice 2016, s. 18-26, ISSN 2083-8611

 35. Państwo w poglądach polskich merkantylistów. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 270, Katowice 2016, s. 38-47, ISSN 2083-8611

 36. Teoria pieniądza w ujęciu polskich marginalistów. Studia Ekonomiczne Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 287, Katowice 2016, s. 41-52, ISSN 2083-8611; Seria Współczesne Finanse 2449-5611, nr 6

 37. Wizje idealnego państwa (społeczeństwa) w ujęciu renesansowych utopistów. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 305 (8), Katowice 2016, s. 140-149, ISSN 2083-8611

 38. Poglądy Adama Smitha, Tomasza Roberta Malthusa i Davida Ricardo n na kwestie ludnościowe. Studia Ekonomiczne// Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,, nr 309, Katowice 2017, s. 49-56, ISSN 2083-8611

 39. Autonomia Śląska jako protoplasta współczesnego związku metropolitalnego, W: Gospodarka i społeczeństwo wobec przyszłości, Aspekt makroekonomiczny, pod red. M. Gotowskiej, P. Antoszaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2017, s. 113-122, ISBN 978-83-65603-26-5

 40. Porządek naturalny i pozytywny w interpretacji polskich fizjokratów. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 316, Katowice 2017, s. 45-56, ISSN 2083-8611

 41. Narodziny prawa socjalnego. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy nr 51 (3/2017), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 133-141, ISSN 1898-5084

   

Referaty naukowe

 1. Uregulowania prawne dotyczące zadań państwa w  zakresie bezrobocia (w:) Rola państwa we współczesnej gospodarce rynkowej. Katowice 1994

 2. Program stabilizacyjny Władysława Grabskiego w oczach śląskiej chadecji (w: ) Myśl II Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji pod red. U. Zagóry-Jonszty. Katowice 1997

 3. Zmiany własnościowe i kadrowe w górnośląskim przemyśle i ich wpływ na oblicze regionu (w: ) Jak zostać euromenadżerem mieszkając w Tychach- między globalizmem a lokalizmem.  Tychy 2000

 4. Polityka gospodarcza sanacji a działalność wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego na Górnym w latach 1926-1939 (w:) Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państwa, pod red. U. Zagóry-Jonszty. Katowice 2001

 5. Źródła finansowania wydatków województwa śląskiego w okresie międzywojennym (w: ) Uwarunkowania i metody finansowania rozwoju regionalnego pod red. K. Jajugi. Tychy 2002

 6. Rola państwa w polskiej myśli socjalistycznej w okresie międzywojennym (w:) Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – teorie nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna pod red. U. Zagóry-Jonszty. Katowice 2003

 7. Zabezpieczenia społeczne na wypadek utraty pracy w II i III RP, (w:) Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia Instytucjonalna – teoria i praktyka, pod red. Urszuli Zagóry – Jonszty, Katowice 2006, s. 323-334

 8. Stosunek dziewiętnastowiecznych ekonomistów do socjalnej aktywności państwa. [w] Ekonomia. Wczoraj, dziś, jutro, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, nr 190, s. 246-263

Pomoce dydaktyczne

 1. Wykłady z historii myśli ekonomicznej. Nurt subiektywno-marginalistyczny, cz. II, (rozdział V) Katowice 2001

 2. Nieliberalne kierunki współczesnej myśli (rozdział VI i VII). Katowice 2003

 3. Liberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej (rozdział III i IV). Katowice 2005


Prace badawcze w ramach badań statutowych

 1. Rozdział I: Sytuacja gospodarcza i polityczna Polski doby merkantylizmu, w I części;

 2. Rozdział II: Koncepcja państwa w polskim merkantylizmie, w II części ( w:) Problemy ekonomiczne polskiego merkantylizmu. Praca zbiorowa pod red. Urszuli Zagóry – Jonszty, Katowice 2006

 3. Rozdział I:Sytuacja gospodarcza Anglii i Francji w dobie narodzin ekonomii klasycznej. (w:) Dorobek polskiej myśli klasycznej, część I.