Publikacje pracowników Katedry Ekonomii - dr Dominika Bochańczyk-Kupka

Redakcje monografii:

 1. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty mikro i mezoekonomiczne. Red. D.Bochańczyk-Kupka, S.Swadźba, Wydaw. UE  Katowice, Katowice 2013, 301 stron.

Rozdziały w monografiach i artykuły naukowe:

 1. Searching for Right Level of Intellectual Property Protection. The Macrotheme Review 6(2), Summer 2017, s. 2-9
 2. Prawo a ochrona własności intelektualnej. Studia Ekonomiczne nr 311/2017, s.156-166
 3. Geographical Indications in the US-EU TTIP Negotiations. W: The Impact of Transatlantic Trade and Investment Partnership on International Cooperation. Red. E.Czarny, A.Kuźnar, J.Menkes. Polish Studies in Economics, vol.8. Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2017, s. 65-75. ISBN 978-3-631-67855-8, ISSN 2191-8848.
 4. Geographical indications in the EU member countries. W: Herausforderungen, Forschung und Perspektiven: 2016, Europa in einer sich andernden Welt. Red. G.Hofbauer, M.Klimontowicz. Uni-edition, Berlin 2017, s. 341-355 ISBN 978-3-944072-86-9
 5. Własność i jej ochrona w krajach Ameryki Łacińskiej w: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Ameryki Łacińskiej, red. S. Swadźba. UE,Katowice 2016, s. 67-92. ISBN 978-83-7875-317-9
 6. The Measures of Intellectual Property Rights Protection. W: Economic and Social Development. The Legal Challenges of Modern World. Red: Z.Primorac, C.Bussoli, N.Recker. Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Faculty of Law, University of Split and University North 2016. ISSN 1849-7535,s. 329-335.
 7. Intellectual Property Protection in TTIP Negotiations. The Macrotheme Review, vol.5, issue 4, winter 2016, s.21-28. ISSN 2379-975 print, E-ISSN 1848-4735.
 8. Geographical indications in TTIP negotiations. CESinfo Forum nr 1/2017 ISSN 1615-245X (print version) (współautor: Angelika Kuźniar)
 9. A comparative analysis of intellectual property rights protection in China and India in the XXI century. Journal of International Studies, Vol.9, No.1/2016, s.56-65. ISSN: 2071-8330 (print), 2306-3483 (online)
 10. The Institution of Intellectual Property Protection in the Face of Economic Crisis. Economics and Law, Vol. 15, No. 2/2016, s. 167-177. ISSN 1898-2255, e-ISSN, 2392-1625
 11. Ochrona własności intelektualnej i jej pomiar - problemy metodologiczne. Studia Ekonomiczne/ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. - Nr 236/2015, s. 73-84. ISSN 2449-5603
 12. Ochrona praw własności w krajach Azji Południowo-Wschodniej. W: Systemy uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Azji-Południowo-Wschodnich. Red. nauk. Stanisław Swadźba. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015, s. 61-92 ISBN 978-83-7875-257-8
 13. The controversy about appropriate level of intellectual property rights protection. The Macrotheme Review 4(8) Special Issue IV 2015, ISSN 2379-9765, eISSN 1848-4735 s.75-83.
 14. Institutions in the context of sustainable development. The Macrotheme Review vol.4, issue 5, Summer 2015, s. 29-41, ISSN 1848-4375. Współautor: R.Pęciak
 15. Competitiveness of economy in the Institutional Dimension. W: Economic Policy in the European Member Countries. Silesian University in Opava. School of Business Administration in Kavina, Karvina 2014, s. 106-115. Współautor: R.Pęciak
 16. Rola państwa w ochronie praw własności. [W:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, nr 35, tom 2, s.23-34.
 17. Ochrona praw własności w krajach członkowskich Unii Europejskiej.[W:] Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. S.Swadźby. Wydaw. UE Katowice, Katowice 2014, s. 59-77.
 18. Własność i jej ochrona w kontekście wzrostu i rozwoju gospodarczego. [W:] Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Praca zbiorowa pod red. S.Swadźby. Wydaw. UE Katowice, Katowice 2014, s. 66-80.
 19. Ochrona praw własności w Polsce w latach 1995-2014 (po recenzji, w druku)
 20. Luksus i dobra luksusowe. Studia Ekonomiczne UE. Studia Ekonomiczne UE nr 176 (2014), s.97-108.
 21. Klastry w Japonii. [W:]: Problemy gospodarki rynkowej. Polska i świat. Red. U.Zagóra-Jonszta, Wydaw.  UE, Katowice 2013, s.49-63.
 22. Rola państwa w gospodarce współczesnej Japonii. Studia Ekonomiczne UE nr 136(2013), Wydaw. UE  Katowice, Katowice  2013, s.181-192.
 23. Wspólnoty religijne. Wspólnota amiszów. [W:] Systemy gospodarcze. Alternatywne rozwiązania. Praca zbiorowa pod red. S.Swadzby, Wydaw. UE Katowice,  Katowice 2012, s.26-43.
 24. Czynniki konkurencyjności wybranych gospodarek państw Azji Południowo-Wschodniej. Studia Ekonomiczne UE nr 116 (2012), Wydaw. UE, Katowice 2012, s.99-108.
 25. Systemic and institutional competitiveness of economic system. Journal of Economics and Management, vol.7 (2011), s.7-24.
 26. Kraje Azji Południowo-Wschodniej – rola państwa i rynku, [W:] Systemy gospodarcze: analiza porównawcza, redakcja  nauk. S.Swadźba, I.Ostoj., Wydaw. UE w Katowicach, Katowice 2011, s.138-155.
 27. Strategia konkurencji - geneza pojecia [W:] Problemy gospodarcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 84, red. U. Zagóra-Jonszta, Katowice 2012, s. 119-130.
 28. Społeczno-kulturowe uwarunkowania konkurencyjności systemu gospodarczego. Studia Ekonomiczne  Nr 69 (2011), s. 79-89.
 29. Kraje Azji Południowo-Wschodniej – rola państwa i rynku. [W:] Systemy gospodarcze. Analiza porównawcza. Red. S. Swadźba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2011, s.138-155.
 30. Konkurencyjność instytucjonalna państwa a wolność gospodarcza. Studia Ekonomiczne Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. - Nr 59 (2010), s. 59-71.
 31. Czynniki konkurencyjności gospodarek azjatyckich. [W:] Militarne i gospodarcze determinanty państwowości azjatyckiej. Wydawnictwo Adam Marszałek. UMC Toruń 2010, s.100-121.
 32. Powstanie kapitalizmu. W: Systemy gospodarcze. Powstanie i rozwój. Praca zbiorowa pod redakcją S.Swadźby, AE, Katowice 2010, s.13-28.
 33. The influence of EU membership on country's competitiveness : the case of Estonia. Research Papers of Wrocław University of Economics. - Nr 59 (2009) : Global challenges and Policies of the European Union - consequences for the "New Member States". Praca zbiorowa pod redakcją M.Piotrowskie i L.Kurowskiego, s. 57-66.
 34. Własność i mechanizm koordynacji decyzji gospodarczych jako wyznaczniki systemu gospodarczego. W: Systemy gospodarcze. Zagadnienia teoretyczne. Praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby, Katowice 2009, s.59-71.
 35. Konkurencyjność systemowa - wybrane aspekty teoretyczne. Studia Ekonomiczne Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. - Nr 48 (2008), s.93-103.
 36. Konkurencyjność krajów członkowskich UE według wybranych rankingów. W: Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby. AE, Katowice 2008, s.147-163
 37. Klaster a konkurencyjność w aspekcie mikroekonomicznym i mezzoekonomicznym. Studia Ekonomiczne Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Nr 54 (2008), s. 109-121.
 38. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki : wybrane problemy metodologiczne W: Ekonomia i finanse : współczesne problemy badawcze. Red. nauk. Janina Harasim, Teresa Kraśnicka. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Centrum Badań i Ekspertyz. CBiE, AE, Katowice 2008, s. 48-62.
 39. Szkolnictwo i oświata. W: Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod redakcją S.Swadźby. AE, Katowice 2007, s.41-56.
 40. Historyczno-polityczne uwarunkowania przystąpienia Irlandii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii do Wspólnot Europejskich. Studia Ekonomiczne. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Nr 38(2006).
 41. System własności. W: Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod redakcją S.Swadźby. AE, Katowice 2006.
 42. Transformacja polityczna i gospodarcza na Litwie w latach 1988-2004. Studia Ekonomiczne. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Nr 43(2006).
 43. Pozycja konkurencyjna Estonii w latach 2004-2005. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej, Red. S. Swadźba, AE Katowice 2006
 44. Własność a system gospodarczy W: Teoretyczne aspekty oceny krajowych systemów gospodarczych. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby. AE, Katowice 2005.
 45. Teoretyczne podstawy międzynarodowej konkurencyjności gospodarki - podejście makroekonomiczne. Studia Ekonomiczne. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Nr 32(2004).
 46. Litwa. W: Systemy gospodarcze krajów postsocjalistycznych. Część II. Kraje byłego ZSRR. Praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby. AE, Katowice 2004.
 47. Łotwa. W: Systemy gospodarcze krajów postsocjalistycznych. Część II. Kraje byłego ZSRR. Praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby. AE, Katowice 2004.
 48. Estonia. W: Systemy gospodarcze krajów postsocjalistycznych. Część II. Kraje byłego ZSRR. Praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby. AE, Katowice 2004.
 49. Teoretyczne podstawy międzynarodowej konkurencyjności gospodarki- podejście makroekonomiczne. Studia Ekonomiczne. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Nr 26(2003).
 50. Albania. W: Systemy gospodarcze krajów Europy Środkowowschodniej. Praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby. AE, Katowice 2003.
 51. Rola państwa w sferze produkcji. Usługi. W: System gospodarczy Unii Europejskiej a pozaeuropejskie modele gospodarcze. Praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby. AE, Katowice 2002.
 52. Systemy gospodarcze krajów naftowych. W: System gospodarki rynkowej. Pozaeuropejskie modele gospodarcze. Praca zbiorowa pod redakcją S.Swadźby. AE, Katowice 2001.
 53. Transformacja systemowa w sferze produkcji. Usługi. W: System gospodarczy Unii Europejskiej a docelowy model polskiej gospodarki. Praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby. AE, Katowice 2000.
 54. Kilka uwag na temat skutków pomocy finansowej Unii Europejskiej dla gospodarki greckiej. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Unia Europejska? Praca zbiorowa pod redakcją S. Swadźby. AE, Katowice 2000.
 55. Swoboda przepływu siły roboczej w Unii Europejskiej. Doświadczenia irlandzkie. Studia Ekonomiczne Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Nr 9(1999)
 56. Rozszerzenie Unii Europejskiej. Nadzieje i rzeczywistość nowych krajów członkowskich. Grecja. Studia Ekonomiczne Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. - Nr 9(1999).
 57. Międzynarodowa konkurencyjność jako miara efektywności systemu gospodarczego. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Praca zbiorowa pod red. S. Swadźby. AE, Katowice 1999.