Publikacje pracowników Katedry Ekonomii - dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE

Monografie

 1. Formalne i nieformalne instytucje rynku pracy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, (240 s.).

 

Redakcje naukowe

 

Podręczniki

 1. Makroekonomia. Studia przypadków. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013; współautorzy: J. Pietrucha, M. Tusińska.

 2. Ekonomia menedżerska – problemy decyzyjne w studiach przypadków. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015, współautorzy: R. Żelazny, M. Tusińska, J. Włodarczyk, A. Grabowski.

 

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach

 1. Wpływ państwa na zmiany struktury własnościowej w warunkach gospodarki rynkowej. W: Państwo w gospodarce rynkowej. Pr. zb. pod red. J. Żabińskiej, Katowice 1992, (współautor: D. Mitręga).
 2. Przedsiębiorstwo a problem bezrobocia w społecznej gospodarce rynkowej. W: Przedsiębiorstwo w społecznej gospodarce rynkowej. Materiały z konferencji naukowej pod red. E. Okoń - Horodyńskiej, Katowice 1993.
 3. Fundusz Pracy i jego funkcjonowanie. Working Paper 3/1994 pod red. I.M. Smandek.
 4. Ekonomiczne i etyczne aspekty walki z ubóstwem spowodowanym bezrobociem. W: Polityka - Etyka - Gospodarka. Materiały z konferencji naukowej pod red. E. Okoń - Horodyńskiej. Katowice 1995.
 5. Bezrobocie w Polsce - stan obecny i zagrożenia w przyszłości. W: Socjalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej. Materiały z konferencji naukowej pod red. E. Okoń - Horodyńskiej. Katowice 1996.
 6. Bezrobocie jako przyczyna ubóstwa w warunkach transformacji systemowej w Polsce. Zeszyty naukowe AE nr 140 pod red. U. Zagóry - Jonszty. Katowice 1997.
 7. Państwo w walce z ubóstwem. „Transformacje” nr 3-4, 1995/1996.
 8. Ryzyko utraty uprawnień do zabezpieczeń socjalnych a swoboda przemieszczania się pracowników w ramach Unii Europejskiej. W: Niektóre ekonomiczne bariery wejścia Polski do Wspólnot Europejskich. Prace naukowe UŚl. Katowice 1997 (współautor: J. Ostoj).
 9. Najważniejsze elementy kosztów bezrobocia w Polsce w latach 90-ch. W: Wybrane zagadnienia ekonomiczne w teorii i praktyce. Źródła współczesnej ekonomii. Pr. zb. pod red U. Zagóry - Jonszty, Studia Ekonomiczne AE nr 3, Katowice 1998.
 10. Rynek, państwo..., mafia (Włochy) W: Systemy gospodarcze krajów Unii Europejskiej. Pr. zb. pod. red. S. Swadźby. Katowice 1998.
 11. Problem bezrobocia w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską. Zeszyty naukowe nr 1 WSZMiJO pod red. T. Sporka. Katowice 1998.
 12. Wpływ integracji europejskiej na funkcjonowanie rynku pracy. W: Europejska integracja gospodarcza - w kierunku jednolitego systemu gospodarczego. Pr. zb. pod red. S. Swadźby, Katowice 1999.
 13. Dysproporcje w rozwoju gospodarczym (Włochy). W: Aktualne problemy społeczno - gospodarcze wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Pr. zb. pod red. S. Swadźby. Studia Ekonomiczne nr 9, Katowice 2000.
 14. Instytucje nieformalne a funkcjonowanie systemu gospodarczego. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Pr. zb. pod red. S. Swadźby. Katowice 1999.
 15. Rynek pracy w okresie transformacji systemowej a integracja z UE. W: System gospodarczy Unii Europejskiej a docelowy model polskiej gospodarki. Pr. zb. pod red. S. Swadźby, Katowice 2000.
 16. Przyczyny bezrobocia w ujęciu współczesnych teorii rynku pracy a kwestia dochodów gospodarstw domowych. W: Teoretyczne i praktyczne dokonania myśli ekonomicznej. Pr. zb. pod red. U. Zagóry - Jonszty, Studia Ekonomiczne AE nr 11, Katowice 2000.
 17. Polityka regionalna w krajach UE - na przykładzie Włoch. W: Integracja ekonomiczna Polski z krajami UE. Materiały z konferencji naukowej pod red. T. Sporka. Katowice 1999.
 18. Koordynacja polityki zatrudnienia w UE - główne założenia. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Unia Europejska? Pr. zb. pod red. S. Swadźby, Katowice 2000,
 19. Percepcja ubóstwa i metody jego pomiaru. W: Zagadnienia społeczne i rola kapitału we współczesnej gospodarce. Studia Ekonomiczne AE nr 15, pod red. U. Zagóry – Jonszty. Katowice 2001.
 20. Kapitał ludzki i jego deprecjacja w kontekście związków z bezrobociem - próba teoretycznego uogólnienia. W: Rozważania wokół wybranych kategorii ekonomicznych na tle przemian gospodarczych Europy i Polski na przestrzeni wieków. Studia Ekonomiczne AE nr 18, pod red. U. Zagóry – Jonszty, Katowice 2001.
 21. Gospodarka rynkowa bez demokracji (Chiny).W: System gospodarki rynkowej. Pozaeuropejskie modele gospodarcze. Pr. zb. pod red. S. Swadźby, Katowice 2001.
 22. Modele negocjacji zbiorowych – główne tendencje zmian. W: Negocjacje w biznesie. Materiały konferencyjne pod red. B. Kos, WSBiF, Bielsko – Biała 2000.
 23. Egzemplifikacje procesu globalizacji na rynku pracy. W: Sektor finansowy w Polsce w warunkach globalizacji procesów gospodarczych. Materiały konferencyjne pod red I. Pyka, Katowice 2000.
 24. Teoretyczne aspekty gospodarowania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie. W: Teoretyczne i praktyczne aspekty ekonomii. Studia Ekonomiczne AE nr 22,pod red U. Zagóry – Jonszty, Katowice 2002.
 25. System edukacji w Polsce wobec wyzwań rynku pracy. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Polska? Pr. zb. pod red. S. Swadźby, Katowice 2001.
 26. Rynek pracy. W: System gospodarczy Unii Europejskiej a pozaeuropejskie modele gospodarcze, Katowice 2002.
 27. Kontrowersje wokół oceny efektywności metod ograniczania bezrobocia. W: Problemy ekonomicznej efektywności gospodarowania w procesach transformacji polskiej gospodarki, część II. Pr. zb. pod red. A. Limańskiego, Katowice 2002.
 28. Problemy zatrudnienia i bezrobocia w Polsce w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej. W: Wybrane problemy społeczno – gospodarcze Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne nr 30 pod red. S. Swadźby, Katowice 2003.
 29. Czy nastąpi koniec pracy? W: Problemy makroekonomiczne w teorii i praktyce. Studia ekonomiczne nr 26 pod red. U. Zagóry – Jonszty Katowice 2003.
 30. Nierówności na rynku pracy w Polsce. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Aspekty społeczne. Pr. zb. pod red. M. G. Woźniaka, Rzeszów 2003 – 2004.
 31. Uwarunkowania przyszłego modelu regulowania problemów pracy w Polsce. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej. Pr. zb. pod red. S. Swadźby, Katowice 2002.
 32. Słowacja. W: Systemy gospodarcze krajów Europy Środkowowschodniej. Pr. zb. pod red. S. Swadźby, Katowice 2003.
 33. Bezrobocie w krajach Unii Europejskiej. Europejska Akademia na Śląsku. Biblioteka Śląska, Katowice 2003.
 34. Edukacja wobec wyzwań rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Europejska Akademia na Śląsku, Biblioteka Śląska, Katowice 2003.
 35. Wykształcenie jako determinanta pozycji pracobiorcy na rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. W: Kluczowe zagadnienia współczesnej ekonomii w teorii i praktyce. Studia Ekonomiczne nr 32, pod red. U. Zagóry – Jonszty. Katowice 2004.
 36. Elementy polityki wyrównywania szans na rynku pracy. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Polityka społeczno – ekonomiczna. Pr. zb. pod red. M. G. Woźniaka. Rzeszów 2004.
 37. Ukraina. W: Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR. Pr. zb. pod red. S. Swadźby. Katowice 2004.
 38. Kilka uwag na temat funkcjonowania rynku pracy w Czechach. W; Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Kraje postsocjalistyczne. Pr. zb. pod red. S. Swadźby, Katowice 2004.
 39. Elastyczność rynku pracy a ograniczanie bezrobocia. W: Wybrane zagadnienia makroekonomiczne w ujęciu teoretycznym i empirycznym. Studia Ekonomiczne nr 38, pod red. U. Zagóry – Jonszty, Wydawnictwo AE, Katowice 2006.
 40. Rynki pracy nowych krajów członkowskich UE w warunkach globalizacji. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji. Pr. zb. pod red. M. G. Woźniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.
 41. Regulacje rynku pracy wpływające na sferę produkcji. W: Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Pr. zb. pod red. S. Swadźby, Wydawnictwo AE, Katowice 2006.
 42. Rola informacji w procesach dostosowawczych na rynku pracy. W: Krizovy manażment, Vedecko – odborny ćasopis fakulty specialneho inżynierstwa Żilinskiej Univerzity v Żylinie, nr 1/2006.
 43. Rynek pracy w Polsce a perspektywa uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. W: Bezrobocie w Polsce – diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia. Pr. zb. pod red. J. Ostaszewskiego, SGH, Warszawa 2006.
 44. Skutki rozszerzenia UE dla rynku pracy z perspektywy nowych krajów członkowskich. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej. Pr. zb. pod red. S. Swadźby, Wydawnictwo AE., Katowice 2006.
 45. Zawodność współczesnego rynku pracy. Wybrane problemy. W: Ekonomia. Kierunki badań. II Forum AE, (red.) Z. Kędzior, G. Musiał, M. Brandenburg, Wydawnictwo AE, Katowice 2006.
 46. Aktywna polityka rynku pracy i zasiłki dla bezrobotnych. W: Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach Unii Europejskiej. Pr. zb. pod red. S. Swadźby, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007, (s. 93-108).
 47. Poszukiwanie optymalnej relacji pomiędzy teoria i praktyką w nauczaniu mikroekonomii i makroekonomii. W: Kierunki studiów ekonomicznych – nowe uwarunkowania i wyzwania. Materiały II Wydziałowej Konferencji Dydaktyczno-Naukowej, pod red. L. Żabińskiego, S. Smyczka, przy współudziale G. Koniorczyk, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007, (s. 137-147) – współautor: D. Mitręga
 48. Regulacje rynku pracy jako problem współczesnej polityki ekonomicznej. W: Współczesne problemy polityki ekonomicznej. Pr. zb. pod red. J. Sokołowskiego i Z. Przybyły, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Jelenia Góra 2007 (s. 273-277).
 49. Kształcenie ustawiczne a funkcjonowanie rynku pracy. W: Zagadnienia teorii ekonomii i polityki gospodarczej, Studia Ekonomiczne nr 48, pod red. U. Zagóry-Jonszty, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008, s. 167-178.
 50. Zatrudnienie i bezrobocie. W: Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii Europejskiej, pr. zb. pod red. S. Swadźby, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008, (s. 35-46).
 51. Pochodzenie instytucji rynku pracy i ich rodzaje. W: III Forum AE, Ekonomia i finanse – współczesne problemy badawcze. Red. J. Harasim, T. Kraśnicka, Wydawnictwo CBiE, Katowice 2008, s. 252-266.
 52. Teoretyczne koncepcje regulacji rynku pracy. W: problemy ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka. Red. G. Wolska, Zeszyty Naukowe nr 556, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s.131-142.
 53. Determinanty procesów dostosowawczych na rynku pracy w warunkach uczestnictwa kraju w strefie euro. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. W kierunku jednolitego europejskiego obszaru walutowego. Pr. zb. pod red. S. Swadźby, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008, s. 231-244.
 54. Społeczno-kulturowe aspekty funkcjonowania systemów gospodarczych. W: Systemy gospodarcze. Zagadnienia teoretyczne. Red. S. Swadźba, Katowice 2008, s. 49-63.
 55. Is Europe ready for a rise in unemployment? W: Business cycles. Selected Issues. Ed. by J. Pietrucha, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009, s. 55-67.
 56. Alternatywne mechanizmy regulacji rynku pracy. W: Zawodności rynku – zawodności państwa – etyka zawodowa. Część 1. Red. B. Polszakiewicz i J. Boehlke. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, s. 161-174.
 57. Zmiana w systemie zasiłków dla bezrobotnych jako element polityki państwa na rynku pracy. W: Teoretyczne i pragmatyczne problemy ekonomii – przeszłość i teraźniejszość. Red. U. Zagóra-Jonszta, Zeszyty Naukowe nr 59, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2010, s. 127-140.
 58. Instytucje rynku pracy jako system – problemy projektowania i oceny. W: Polityka ekonomiczna. Red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 533-547.
 59. Upadek systemu socjalistycznego. W: Systemy gospodarcze. Powstanie i rozwój. Red. S. Swadźba, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kartowice 2010 r. s. 138-156.
 60. Zmiany na niemieckim rynku pracy jako przykład skutecznej deregulacji [W:] Problemy gospodarcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 84, red. U. Zagóra-Jonszta, Katowice 2012, s. 167-179.
 61. Podejście instytucjonalne w analizach rynku pracy. W: Ekonomia. Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, nr 10. Red. M. Piotrowska, Wrocław 2010,(s. 122-132).
 62. Kulturowe aspekty negocjacji zbiorowych. W: Społeczno-kulturowe uwarunkowania funkcjonowania rynków i przedsiębiorstw. „Studia Ekonomiczne” nr 70, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Katowice 2011, (s. 41-54).
 63. Zintegrowana ocena stanu rynku pracy – propozycja metody. W: Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy. Red. D. Kotlorz. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2011, (s. 81-100).
 64. Europejskie kraje spóźnionej transformacji systemowej. W: Systemy gospodarcze. Analiza porównawcza. Red. S. Swadźba, Katowice 2011. s. 118-137.
 65. Kapitał społeczny jako stymulanta rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. W: Gospodarki narodowe w procesie przemian strukturalnych, „Studia Ekonomiczne” nr 81, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2011, (s. 103-113).
 66. Institutional order of labour market as a subject of economic research. Економiчнi науки. Вiсник Чернiвецького Торговельно-Eкономiчного Iнституту, Випуск III, Чернивци 2012 (s. 25-31).
 67. Rynki pracy krajów Unii Europejskiej po światowym kryzysie lat 2008-2009. „Studia Ekonomiczne” nr 112, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012 (s. 61-70).
 68. Zrzeszenia zarządzające zasobami wspólnej puli. W: Systemy gospodarcze. Alternatywne rozwiązania. Red. S. Swadźba. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012, (s. 117-135).
 69. Polish labour market in the time of a global recession. Socialno-ekonomiczni problemy Ukrainy w globalnomu prostori. Materiali miznarodnoi naukowo-prakticznoi konfieriencii, Chernivtsi 2012 r., (s. 115-119).
 70. Эластичные виды занятости в качестве признака модернизации рынка труда. W:  Глобальный мир: антикризисные императивы, модернизация, институты. Том 1, Red. Архипов А. Ю., Осипов Ю. М., Алешин В. А., Овчинников В. Н. Вузовская книга, Москва 2012, s. 353-362.
 71. Niemiecki rynek pracy jako przykład skutecznej deregulacji. W: Problemy gospodarcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym. „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 84, Katowice 2012, s. 167-179.
 72. Przeciwdziałanie bezrobociu w warunkach narastającej  nierównowagi sektora finansów publicznych. W: Zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy – ujęcie regionalne, krajowe, międzynarodowe. „Studia Ekonomiczne” nr 160, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Katowice 2013 (s. 122-130).
 73. Znaczenie regulacji rynku pracy dla wzrostu i rozwoju gospodarczego. W: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Zagadnienia teoretyczne. Red. S. Swadźba, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013 (s. 117-132).
 74. Prawna ochrona zatrudnienia po światowym kryzysie gospodarczym - główne kierunki zmian w Europie. W: Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza. „Studia Ekonomiczne” nr 176, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2014 (s. 87-96).
 75. Zmiany instytucjonalne na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej w warunkach światowej recesji. „Studia Ekonomiczne” nr 196, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Katowice 2014,( s. 21-30).
 76. Regulacje rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. W: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego w krajach Unii Europejskiej. Red. S. Swadźba, Katowice 2014, (s. 115-139).
 77. Rynek pracy – wsparcie czy bariera konkurencyjności polskiej gospodarki? „Przegląd Zachodniopomorski” 2014, nr 3, (s. 151-160).
 78. Labor market efficiency as the one of pillars of the global competitiveness – conclusions for labor market regimes of European Union countries. “Journal of Economics and Management”  2015, vol. 20 (2), (s. 80-92).
 79. Koncepcja płacy proefektywnościowej i jej egzemplifikacje na współczesnym rynku pracy. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, „Studia Ekonomiczne” nr 211, Katowice 2015 r. (s. 108-118).
 80. Sposoby integracji kształcenia na poziomie wyższym ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego – wyniki badań. „Studia Ekonomiczne” nr 232, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2015, (s. 193-203).
 81. Pracodawcy w obliczu niepełnej informacji na rynku pracy – studium teoretyczne i empiryczne; „Studia i prace WNEiZ”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015 tom 1 (nr 40), (s. 47-56).
 82. Instytucje rynku pracy w krajach Azji Południowo-Wschodniej. W: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej, red. S. Swadźba, Katowice 2015, (s. 125-142).
 83. Institutional sphere of the labour market of a highly competitive economy – the case of Singapore. “Journal of International Studies” 2015, No 1, (s. 164-172).
 84. Plan reform gospodarczych na Ukrainie na lata 2015-2018 a bezrobocie i materialne zabezpieczenie osób bezrobotnych. „Studia Ekonomiczne” nr 236, Ekonomia 2015 (2), Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2015 (s. 127-137).
 85. Dylematy związane ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego przez studentów – wyniki badania ankietowego. „Studia Ekonomiczne”  nr 258, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, (s. 76-85).
 86. Problems of Polish students with gaining professional experience from the perspective of Europe 2020 strategy goals. “Economics and Sociology” vol. 9, 2016, No 2 (s. 279-292).
 87. Sfera instytucjonalna rynku pracy krajów Ameryki Łacińskiej, w: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Ameryki Łacińskiej, red. S. Swadźba, Katowice 2016 (s.125-148).
 88. Praca studentów jako problem na styku systemu kształcenia i rynku pracy – wyniki badań.  „Społeczeństwo i Edukacja” 2016, nr 2 (s. 275-286).
 89. Instytucjonalne bariery efektywnej alokacji zasobów pracy na Ukrainie. „Studia Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016 nr 293 (s. 118-127).
 90. Motywy podejmowania pracy przez studentów studiów stacjonarnych – wyniki badań. „Studia i Prace WNEiZ US”, Uniwersytet Szczeciński, nr 44/1, tom. 1, Szczecin 2016 (s. 231-241).
 91. Studia dualne z perspektywy przyszłej tranzycji studentów kierunków ekonomicznych na rynek pracy. „Studia i Prace WNEiZ US”, 2016, nr 44/3, Szczecin 2016 (s. 189-200).
 92. Recenzja książki: Beata Woźniak-Jęchorek: Instytucjonalne uwarunkowania polskiego rynku pracy. Studium teoretyczno-empiryczne. Wydawnictwo UEP, Poznań 2016, ss.308. „Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 305, Ekonomia 8 (s. 150-154). 
 93. Metaregulacje – „trzecia droga” kształtowania ładu rynku pracy? „Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 310 (s. 7-17) Metaregulacje – „trzecia droga” kształtowania ładu rynku pracy? „Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 310 (s. 7-17).
 94. Sfera instytucjonalna rynku pracy krajów Afryki Subsaharyjskiej. W: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Afryki Subsaharyjskiej, red. S Swadźba, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2017 (s. 125-146).
 95. Redukcja regulacji czasu pracy jako kierunek zmian w sferze instytucjonalnej rynku pracy – „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2017, nr 104 (s. 303-314)